Till sidans huvudinnehåll

Fastighetsbestämning


Om gränsen för din fastighet är oklar eller innebörden av en rättighet är otydlig så klargör vi genom fastighetsbestämning.

För att kunna bestämma gränsen till en fastighet så:

  • måste den vara oklar. Det vill säga antingen bildad genom någon annan åtgärd än lantmäteriförrättning, exempelvis expropriation eller avsöndring.
  • går gränsens läge inte att säkerställa på marken då befintliga markeringar försvunnit eller blivit flyttade och handlingarna i lantmäteriakten inte utgör tillräckligt underlag för att fastställa dess läge.
  • kan gränsen bedömas vara klar trots att gränsmarkeringar försvunnit om det istället går att få nya gränsmarkeringar på marken genom särskild gränsutmärkning.

Detta kan beslutas genom en fastighetsbestämning

  • som avgör hur gränserna går mellan olika fastigheter.
  • som bestämmer om ett servitut, gemensamhetsanläggning eller ledningsrätt överhuvudtaget gäller.
  • som talar om vilken omfattning en gemensamhetsanläggning, servitut eller ledningsrätt har.
  • och innebörden av ett avtalsservitut kan enbart bestämmas i samband med annan lantmäteriförrättning.

Fastighetsbestämningen sker i en lantmäteriförrättning och beslut tas utifrån förrättningslantmätarens utredning som baseras på tolkning av dokumentation och handlingar samt förhållandena på platsen. Beslutet är juridiskt bindande och gäller för alla berörda fastighetsägare i framtiden.

Kostnaderna för en fastighetsbestämning delas mellan de berörda fastighetsägarna efter den nytta de bedöms ha av bestämningen. En fastighetsägare, exempelvis den som söker fastighetsbestämningen har dock möjlighet att ta på sig ansvar för hela förrättningskostnaden.

För att genomföra en fastighetsbestämning måste någon berörd ansöka om lantmäteriförrättning.

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}