Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Tredimensionell fastighetsbildning

En tredimensionell fastighet avgränsas både i höjd- och i sidled. Det innebär att våningsplan och anläggningar inom samma byggnad kan ha olika ägare.

Tredimensionell (3D) fastighetsbildning

 • kan medföra en effektivare användning av fastigheter i storstäderna eftersom till exempel spårområden kan byggas över med bostäder och befintliga hus kan byggas på med ytterligare ett våningsplan
 • kan också innebära en effektivare användning av allmänt ägd mark genom att exempelvis ha ett parkeringsgarage under markytan
 • ett våningsplan med kommersiell verksamhet kan bilda en egen fastighet och därmed urholka en befintlig fastighet för bostadsändamål.

För att bilda en tredimensionell fastighet måste du ansöka om lantmäteriförrättning .

I dokumentlistan finns en översikt på vad vi behöver för underlag för att bilda en tredimensionell fastighet, läs även mer om ägarlägenheter

Underlag för 3D-fastighetsbildning

Vid bildande av tredimensionellt avgränsade fastigheter (3D-fastigheter) eller fastighetsutrymmen (3D-utrymmen) ska nya fastighetsgränsers läge redovisas både i kartor / ritningar och verbalt i text. Redovisningen sammanställs av Förrättningslantmätaren i en förrättningsakt där samtliga nya fastighetsgränser definieras i tre dimensioner (plan, horisontalt och vertikalt). Det är därför av stor vikt att förrättningslantmätaren erhåller tydlig information om hur den tredimensionellt avgränsade fastigheten/utrymmet ska utformas för att resultatet ska bli så lättläst och förståeligt över tid som möjligt.

Nedan sammanställs ett antal punkter som du som exploatör eller fastighetsägare kan fundera över och förbereda om du avser ansöka om lantmäteriförrättning med 3D-fastighetsbildande verkan.

Avgränsning av tredimensionell fastighet eller utrymme

Beskrivning av 3D-fastighet / 3D-utrymme på kartor / ritningar

 • Analoga ritningar - i såväl plan som i sektion där nya 2D- och 3D-gränser och befintliga fastighetsgränser finns redovisade. Gränser för 3D-fastigheten / -utrymmet definieras genom den befintliga anläggningen alternativt bygglovsritning / projekteringshandling. 3D-fastighet / utrymme redovisas lämpligen i enlighet med exempelritning på nästa sida. OBS! Tänk på att materialet skal användas för en analog akt. Ritningar i max A3-format är därför önskvärt.
 • Digitalt material i form av dwg / dxf-filer innehållande samma information som enligt punkten ovan.
 • Ritningar för befintliga byggnader som ska utgöra 3D-fastighet / -utrymme ska innehålla höjdangivelser där lägsta respektive högsta höjd i plan anges. OBS. Missa inte att ange höjder för eventuella brytpunkter i en konstruktion såsom in- eller utskjutande byggnadsdetaljer.
 • Foton eller 3D-modell som komplement till ritningar är önskvärt.

Analoga ritningar och digitalt material ska redovisas i koordinatsystem Sweref99 och höjdsystem RH2000. För Göteborg gäller specifikt Sweref99 12 00 som koordinatsystem.

Beskrivning av 3D-fastighet / 3D-utrymme i text

 • Vilket är ändamålet med 3D-fastigheten /-utrymmet?
 • Var i konstruktionen (vägg / golv / tak) ska ny gräns dras? – redovisning krävs i horisontalt plan respektive vertikalt plan. Vanlig förekommande gränsdragning är t ex mitt i bjälklag, längs med fasad eller mitt i innervägg.
 • Brandskyddsdokumentation

Varje ärende är unikt. Förrättningslantmätaren är behjälplig med att utforma ditt ärende utefter dina behov. Ta kontakt med Lantmäterimyndigheten för vidare dialog.

Gemensamma / enskilda utrymmen och anläggningar

Fundera över hur funktioner enligt exempellista nedan påverkas av fastighetsbildningen:

 • Ska något eller några av funktionerna nyttjas gemensamt av två eller flera fastigheter?
 • Ska något eller några av funktionerna tillgodoses inom annans fastighet?

Troligtvis finns även ytterligare funktioner som är specifika för just din fastighet, det är viktigt att samtliga behov kartläggs i samband med förrättning för att kunna skapa ändamålsenliga 3D-fastigheter / -utrymmen med behövliga servitut och gemensamhetsanläggningar.

Se över vad ni har tillgång till för ritningar / digitalt material över hur funktioner enligt nedan är konstruerade i din fastighet. Fundera också över var överlämning/gränsdragning mellan enskild / gemensam / kommunal anläggning sker och vilka element som ingår i vardera funktion.

 • Drick-, spill- och dagvatten
 • Sprinkler
 • Värme
 • Kyla
 • Ventilation
 • El
 • Tele
 • Datasystem / IT
 • Passagekontroll
 • Övriga installationer
 • Tvättstuga
 • Förråd
 • Entréer
 • Trapphus, hissar
 • Utrymningsvägar
 • Kommunikationsutrymmen
 • Gårdar
 • Sophantering
 • Brandgasventilation
 • Tillträde för underhåll
 • Tekniska utrymmen
 • Grundläggning
 • Bärande konstruktion
 • Ytskikt
 • Golv/tak
 • Annat…

Underhåll och drift av gemensamma utrymmen

När du lokaliserat vilka funktioner som måste tillgodoses gemensamt mellan flera fastigheter / 3D-fastigheter, fundera då över hur stor andel som vardera fastighet bör ha i anläggningens användande samt underhåll och dess drift.

Exempelritning – Avstyckning av en 3D-fastighet

Bild på en exempelritning som illustrerar en avstyckning av en 3D-fastighet.

3D-fastighet Lillvik \2:3\ avstyckas från Lillvik 2:2.Gränsdragning längs utsida konstruktion och mitt i bjälklag mellan våningsplan 1 och 2.

Höjder angivna för lägsta och högsta höjd över nollplanet (RH2000).

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}