Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Bilda en ny fastighet

Funderar du på att dela din fastighet? Vilka förutsättningar finns och kommer förändringen ha inverkan på omgivningen, som till exempel utsikt, insyn, ljusinsläpp eller närhet till granne.

Nya fastigheter kan skapas via avstyckning, klyvning eller sammanläggning

För samtliga sätt gäller de allmänna lämplighetskraven och att det endast får ske i enlighet med gällande planer och bestämmelser. Både ny fastighet och stamfastighet måste fungera för sitt ändamål, till exempel som åretruntbostad. Med det menas bland annat att väg, vatten och avlopp ska kunna lösas.

Genom en lantmäteriförrättning kan fastigheter:Nybildas- genom avstyckning avskiljs ett område från en fastighet och bildar en ny fastighet.


Delas- genom klyvning delas en fastighet som ägs av flera


Läggas ihop- genom sammanläggning läggs två fastigheter ihop

Innanför detaljplanelagt område

Om din fastighet är belägen inom ett område med detaljplan så kan även planens bestämmelser påverka om det går att nybilda en fastighet eller inte. Det kan till exempel finnas krav på minsta tomtstorlek, mark som inte får bebyggas (så kallad prickmark) eller andra bestämmelser som påverkar möjligheten för en delning. 

Utanför detaljplanelagt område

Finns ingen detaljplan för området måste du först söka förhandsbesked eller bygglov om du ska stycka av för ny bebyggelse. Bygglovsavdelningen prövar då om möjlighet finns att bygga exempelvis ytterligare ett bostadshus, vilket är förutsättningen för att stycka en fastighet för bostadsändamål.

Vill du däremot stycka av ett befintligt bostadshus från exempelvis en jordbruksfastighet, krävs inget nytt förhandsbesked eller bygglov.

Prata med dina grannar

Grannar är inte sakägare i en förrättning om inte deras fastighet eller rättighet berörs. Däremot får de vara med och lämna synpunkter när det gäller eventuell ny byggnation. Det kan även vara så att grannen blir inblandad i förrättningen om exempelvis va-ledningar eller väg behöver gå över grannfastigheten.

Ifall det finns en gemensamhetsanläggning som den nya fastigheten behöver ansluta till, t.ex. en gemensam väg, kan en överenskommelse om inträde i gemensamhetsanläggningen träffas och bifogas med ansökan om lantmäteriförrättning för att underlätta handläggningen. Frågan om fastighetens delaktighet i den gemensamma anläggningen får annars lösas under förrättningens gång.

Ansök om lantmäteriförrättning

Om du vill pröva möjligheterna att bilda en ny fastighet kan du ansöka om lantmäteriförrättning.

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}