Till sidans huvudinnehåll

Baskarta

Baskartan är en tredimensionell (3D) kartdatabas med hög noggrannhet som innehåller bland annat Göteborgs byggnader.

Användningsområden

Du kan använda Baskartan som underlag för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Den är utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation med mera. Kartan används ofta i kombination med till exempel fastighetskartan för att få en fullständig redovisning över gällande fastighetsgränser, byggnader, vägar och dylikt.

Kartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket och träd. Kartan är fotogrammetriskt framställd från flygbilder med en flyghöjd på cirka 1000 meter.

Omfattning

Baskartan täcker hela kommunen. Höjdkurvorna täcker cirka 80% av kommunen.

Aktualitet

Fotogrammetrisk ajourhållning vid beställning. Kompletteras med terrester inmätning.

Kartskala

Rekommenderad kartskala 1:200 - 1:2000.

Format

Digital leverans som dwg, tab, shape och pdf.

Öppna data

Hämta gratis på Sök öppna data - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa

Beställning

Beställ kartor och geodata

Kontakta Geodataavdelningen

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, kartor och flygbilder", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Fax
031-368 18 81
${loading}