Till sidans huvudinnehåll

3D-data


Det blir vanligare att redovisa geografiska data i tre dimensioner, exempelvis 3D-modeller av byggnader. Andra 3D-data är terrängmodeller, punktvis höjdinformation och tredimensionell vektorgrafik. Tredimensionell data samlas in via inmätning, flygfotografering och laserskanning.

Takkonstruktion


Bild: A                                           Bild: B                                          Bild: C

Dessa data innehåller fotogrammetriskt karterade tak. Olika detaljeringsnivå finns:

A . Kantlinjer som avgränsar olika ytor (wireframe) innehåller samtliga linjedata som krävs för övriga detaljeringsnivåer.

B . LOD3 innehåller tak som är större än 15 m2, takkupor större än 2 m2 och arkitektur som är karaktäristisk för byggnaden.

C. LOD2 innehåller tak som är större än 15 m2 samt arkitektur som är karakteristisk för byggnaden.

Användningsområden

Du kan använda data för takkonstruktioner som underlag för skuggstudier, solstudier, siktstudier, bulleranalyser, flödesanalys eller för att skapa 3D-modeller vid nya byggprojekt.

Omfattning

Data i begränsad omfattning av centrala staden.

Aktualitet

Statiska data från 2007-2012.

Format

shp, dwg

Kostnad
Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa 

Beställning

Beställning av takkonstruktioner, mejla:  kartor@stadsbyggnad.goteborg.se

Höjdgrid


Bild: A                                                                                             Bild: B

A . Höjdgrid är en markmodell (DTM = Digital terrängmodell B ), som redovisar höjddata. Den innehåller bearbetade LIDAR-data ifrån laserskanning år 2017. LIDAR-Datat har 10 punkter per m2 upphöjd som klassificerats i markyta och därefter interpolerats till ett 0,5 meters höjdgrid, avståndet mellan punkterna är 0,5 meter. Alla punkter är beräknade.

Användningsområden

Höjdgridsdata har låg upplösning och du kan använda den vid en förstudie men inte som projekteringsunderlag. Bild B visar en triangelmodell (TIN) som skapats av datat.

Omfattning

2017 Hela kommunen.

2010 Stora delar av kommunen exklusive södra skärgården samt några ytterområden.

Aktualitet

2017, 2010

Format

ascii (xyz)

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa 

Beställning
Beställ kartor och geodata  

Baskartan

Baskartan är en tredimensionell (3D) kartdatabas med hög noggrannhet som innehåller bland annat Göteborgs byggnader. Kartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd från flygbilder med en flyghöjd på cirka 1000 meter.

Användningsområden

Du kan använda baskartan som underlag för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation med mera. Används ofta i kombination med till exempel fastighetskartan för att få en fullständig redovisning över gällande fastighetsgränser, byggnader, vägar med mera.

Omfattning

Datat omfattar hela kommunen. Nivåkurvorna täcker cirka 80 procent av kommunen.

Aktualitet

Fotogrammetrisk ajourhållning vid beställning. Kompletteras med terrester inmätning

Kartskala

Rekommenderad kartskala 1:200 - 1:2000.

Format

Digital leverans som dwg, tab, shape och pdf

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa

Beställning

Beställ kartor och geodata  

Laserdata

Bild: A                                                                                       Bild: B

Laserdata är ett punktmoln som redovisar höjddata. Senaste data bygger på en laserskanning som är gjord från cirka 1750 meters höjd. Resultatet är ett digitalt punktmoln (exempel Bild A); LIDAR-data med 10 punkter per m2. Noggrannheten i höjd är cirka 10 cm. Bild B visar överytans höjd. Punktmolnet innehåller en klassificering av punkterna i 7 klasser, exempelvis byggnader, markytor, vattenytor, och broar. Punkterna är till största del automatiskt klassificerade, vilket innebär att brister finns

Användningsområden

Generering av 3D-markmodeller för analys av markförhållanden till exempel skredrisk, flödesanalys och siktstudier. Generering av nivåkurvor och underlag för projektering är andra användningsområden.

Omfattning

2017 hela kommunen. 2010 Stora delar av kommunen exklusive södra skärgården samt några ytterområden

Aktualitet

2017, 2010

Format

LAS

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.  

Beställning

Beställ kartor och geodata  

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Kontakta Geodataavdelningen

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, kartor och flygbilder", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Fax
031-368 18 81
${loading}