Till sidans huvudinnehåll

Kartprodukter

Vi producerar kartor, 3D-data och geoteknisk information till försäljning. Staden har även öppna data som du fritt kan använda, utan avgifter och licenser.

Adresskarta

Adresser knyter samman personer, företag och verksamheter med platser. På den digitala adresskartan finns fastställda gatunamn och adressnummer med exakt geografiskt läge.

Baskarta

Baskartan är en tredimensionell (3D) kartdatabas med hög noggrannhet som innehåller bland annat Göteborgs byggnader.

3D-data

Det blir vanligare att redovisa geografiska data i tre dimensioner, exempelvis 3D-modeller av byggnader. Andra 3D-data är terrängmodeller, punktvis höjdinformation och tredimensionell vektorgrafik. Tredimensionell data samlas in via inmätning, flygfotografering och laserskanning.

Fastighetskarta

Fastighetskartan visar den gällande fastighetsindelningen i Göteborg. Kartan innehåller gällande fastighetsgränser, gränspunkter, fastighetsbeteckningar och rättigheter.

Flygbilder

Flygbildsfotografering används som insamlingsmetod för kartproduktion. Utifrån flygfotograferingar finns ortofoto, snedbilder och vybilder att beställa. Fotona från Göteborg är dokumenterat med cirka 12 000 bilder från 1982 och framåt.

Geoteknisk information

Genom att samla in geologiska och geotekniska data i form av borrhålsinformation får vi kunskap om stadens markförhållanden.  Informationen kommer från alla delar av planprocessen.

Grundkarta

Grundkartan består av baskartan med fastighetsinformation kring bland annat mark, fastigheter, byggnader och anläggningar.

Göteborgskarta

Göteborgskartan är en översiktlig karta som innehåller  information för att orientera sig, till exempel offentliga byggnader och vägar med gatunamn.

Normal nybyggnadskarta

Normal nybyggnadskarta behövs som underlag till bygglovsansökan för nybyggnad av bland annat småhus, flerbostadshus, industribyggnad, kontors‐ och affärshus.

Skapa kartutskrifter

Här kan du snabbt skapa egna kartutskrifter. Kartan kan vara till hjälp vid enklare åtgärder så som fasadändring, solceller på tak eller skyltar på fasad.

Översiktskarta

Översiktskartan redovisar Göteborgs markanvändning och innehåller två- och tredimensionell topografisk information. Kartan visar kvartersmark och markanvändningsområden med topografiska detaljer såsom byggnader, vägar och höjdkurvor.

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta används i vissa bygglovsåtgärder, till exempel för garage, attefallsbyggnad och teknikbyggnad

Kartutdrag

Kartutdrag behöver du ha som underlag till ansökan för bland annat markarbeten, tillfälliga lov, förhandsbesked, återuppbyggnad och skyltar.

Relaterad information

Kommun och politik

Öppna data är fritt att använda, utan avgifter eller restriktioner

Med hjälp av Göteborgs Stads öppna data kan du som vill bygga egna tjänster och ta fram statistik. Öppna data är fritt att använda, utan avgifter eller restriktioner.

${loading}