Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Affärs- eller kontorshus


Du behöver bygglov för att bygga ett nytt affärs- eller kontorshus.

Handlingar du behöver skicka in när du söker bygglov för affärs- eller kontorshus

Ta del av checklista för affärs- eller kontorshus

 • Normal nybyggnadskarta i skala 1:400
  En normal nybyggnadskarta innehåller aktuella planbestämmelser och detaljerad information om tomten/fastigheten. Här visar du var huset ska placeras och anger plushöjd för färdigt golv (+FG) samt mått till tomtgräns och eventuellt andra byggnader på tomten. Ritningen ska även redovisa utfart från tomten, samt övriga åtgärder i ansökan som kräver lov, till exempel parkeringsplats, murar, plank med mera. Byggnader som måste rivas ska också markeras. Beställ normal nybyggnadskarta

 • Planritningar i skala 1:100
  Planritningen är ett horisontellt snitt genom huset. Den visar bland annat planlösningen, viktiga mått, hur huset kan möbleras och var fönstren är placerade.

 • Fasadritningar i skala 1:100
  Fasadritningen ska visa tillbyggnadens placering mot husets fasad. Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas och tillbyggnaden ska vara tydligt markerad. Visa nuvarande och nya marknivåer, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (eventuellt NCS-kod). Lägenhetsnummer samt redovisning av rumsfunktion och ytor (boarea, bruttoarea och öppenarea).

 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen är ett vertikalt snitt genom huset. Den behövs för att kunna bedöma byggnaden utifrån gällande bestämmelser och visar bland annat våningsplan, rumshöjder och taklutning. Den är också viktig för att förstå hur byggnaden förhåller sig till marken.

 • Markplaneringsritning
  Redovisa höjder, redovisa in- och utfarter samt parkeringsmöjligheter. Måttsätt byggnader och lås byggnadens placering genom att ange minst tre avstånd i rät vinkel till fastighetsgränsen. Alla nya och befintliga byggnader ska redovisas. Markera eventuella byggnader som ska rivas. Ange plushöjd för färdigt golv (+FG).

 • Kontrollansvarig (KA)
  En kontrollansvarig (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, bland annat genom att hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att den som är KA inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierade KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta den KA du vill anlita innan du anmäler vem som är KA i ditt ärende.

 • Tillgänglighetsutlåtande
  Utlåtande om tillgänglighet från sakkunnig gällande tekniska egenskapskrav i byggnad/ tomten och utformningskraven i byggnaden.

 • Mobilitets- och parkeringsutredning
  En mobilitets- och parkeringsutredning visar det parkeringsbehov som ska täckas inom fastigheten. 

  Parkeringspolicy och parkeringstal

 • Ritningsförteckning
 • Projektbeskrivning/verksamhetsbeskrivning

Fler handlingar kan behövas

Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. Nedan har vi listat exempel på handlingar som ofta behövs vid nybyggnad av affärs- eller kontorshus. Vi kontaktar dig om fler handlingar behövs

 • Dagsljusredovisning
  Dagsljus är ett tekniskt egenskapskrav som ska redovisas inför startbesked, men ibland behöver vi redan inför bygglov utreda förutsättningarna för startbesked. Exempelvis om byggnaderna är höga, ligger tätt eller har stora balkonger. Dagsljusredovisning behövs för kontor och arbetslokaler, men inte butiksyta eller servering.  Läs mer om hur du gör en dagsljusredovisning och hur du  beräknar dagsljus på Boverkets webbplats .
 • Brandskyddsbeskrivning
  Om det finns brandkrav som påverkar utformningen som prövas i lovet, ska de tas upp i brandskyddsbeskrivningen. Exempelvis beskrivning av räddningsvägar och uppställningsplatser och principer för utrymning från byggnad.

 • Ytsammanställning
  Ytsammanställningen är en sammanställning av alla ytor och dessa ska redovisas i byggnadsarea (BYA), bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA)

Handlingar som du behöver skicka in för startbesked

 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

 • Konstruktionsdokumentation
  Konstruktionsdokumentation är ett dokument som beskriver husets bärande konstruktion. Den ska innehålla förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet. Förutsättningarna för takstolarnas dimensionering och utförande varierar till exempel beroende på hur många våningar huset ska ha.

 • Konstruktionsritningar
  Konstruktionsritningarna ska visa huset uppbyggnad. Ritningarna ska innehålla tekniska delar och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar omfattar grund-, bjälklags- och takplan samt sektion genom grund, vägg, bjälklag och tak.

 • VA-anslutning (kopia på beställningen)
  Du behöver beställa VA-anslutning hos förvaltningen Kretslopp och vatten om du ansluter kommunalt dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet. Beställ VA-anslutning

 • VVS-ritningar
  Ritningarna ska visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

 • Energiberäkning
  Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer.

 • Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och projekterings-PM geoteknik
  Beskrivning av de geotekniska förhållandena med ett grundläggningsförslag för aktuell byggnad. Det geotekniska PM:et ska tas fram av en sakkunnig.

 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
  I en fuktsäkerhetsbeskrivning beskrivs vilka åtgärder som görs för att hantera fuktproblematiken från byggskedet fram till färdig byggnad.

 • Brandskyddsbeskrivning
  Ett dokument som beskriver hur byggnadstekniska brandskydd och brandskyddsinstallationer fungerar. Brandskyddsdokumentet ska också innehålla ritningar som visar tekniska brandskyddsåtgärder.

 • VA situationsplan
  VA-situationsplan med redovisning av dagvattenhantering, vatten-, avlopps och dagvattenledningar på tomten samt anläggningar för fördröjning och rening. Information om hantering av dagvatten
  Glöm inte att anmäla dagvattenanläggningen till miljöförvaltningen

Så gör du egna ritningar

Ritteknik för dig som gör egna ritningar

Ansök om bygglov 

Ansök om bygglov i vår e-tjänst 

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}