Till sidans huvudinnehåll

Växtlighet som skymmer sikten


Växtlighet som skymmer sikten i trafiken kan innebära livsfara. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sköta växtlighet som häckar, buskar och träd på din egen tomt, så att risken för olyckor begränsas. Här hittar du information om vad som gäller.

Fastighetsägaren är ansvarig

Du som fastighetsägare eller tomträttsinnehavare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för gående och andra trafikanter, som till exempel dölja skyltar, vägmärken eller gatubelysning.

Fastighetsägarens ansvar

Så här följer du reglerna kring växtlighet som skymmer sikten

Du som fastighetsägare kan öka trafiksäkerheten och förebygga olyckor genom att bland annat se till att sikten vid korsningar och utfarter är god. Följ riktlinjerna på den här sidan så uppfyller du som fastighetsägare kraven på trafiksäkerhet enligt Plan- och bygglagen.

Fri sikt i korsning

Om det är fri sikt i gatukorsningar minskar risken för olyckor eftersom trafikanterna hinner upptäcka varandra i tid. För hörntomter som gränsar mot gata eller cykelväg ska växtlighet inte vara högre än 80 centimeter ovan gatunivå. Detta gäller inom en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll. Om det finns en trottoar eller en upphöjd cykelväg invid tomten ska växtligheten inte vara högre än 70 centimeter. Du ska alltid mäta från tomtens utsida.

Illustration av en T-korsning med inritade sikttrianglar som visar hur häcken behöver klippas vid korsningar.

Fri sikt vid utfart

Med fri sikt vid utfarter minskar risken för olyckor eftersom både den som kör ut och den som befinner sig i trafiken ser varandra i tid. Där en utfart går ut mot en gata ska växtlighet inte ska vara högre än 80 centimeter ovan gatunivå. Detta gäller inom en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter längs med gatan och 2,5 meter inåt utfarten. En sikttriangel ska finnas på båda sidor om utfarten. Om utfarten korsar en trottoar eller en upphöjd cykelväg ska växtligheten inte vara högre än 70 centimeter.

Illustration av garageutfart ut mot gata med markeringar i häcken hur låg den behöver vara för att inte skymma sikten.

Placering av sikttrianglar vid korsningar och utfarter

Vid korsningar ska du placera sikttriangeln i kant på gata eller i kant på cykelbana om det finns en sådan. Är det en trottoar eller gångväg mellan gata och tomt ska du placera sikttriangeln i kant på gata. Vid utfarter ska du alltid placera sikttriangeln vid utfartens kant oavsett utfartens bredd.

Illustration som visar olika ställen i ett villaområde som kräver åtgärder för fri sikt i trafiken

Fri höjd över gatan

Häckar, buskar och träd på enskilda tomter ska växa inom tomtområdet. Om växtligheten sträcker sig utanför tomten finns risken att fotgängare och cyklister tvingas på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor.

Ibland är det inte möjligt att hålla växtligheten innanför tomtgränsen. Då måste du som fastighetsägare istället se till att gående och andra trafikanter kan passera under växtligheten. För att inte riskera att en trafikant går, cyklar eller kör in i grenar ska det vara en fri höjd på 3,5 meter över gångbana, trottoar och cykelbana och en fri höjd på 4,7 meter över en bilkörbana. Detta innebär att grenar från träd, häckar och buskar inte får sticka ut på gångbana, trottoar, cykelbana och bilkörbana inom denna höjd.

Utöver att växtligheten inte får skymma sikten eller hindra framkomligheten, måste du även se till att den inte skymmer skyltar, vägmärken eller gatubelysning.

Illustration som visar en buss, en cyklist och en fotgängare på gata och trottoar och hur högt över dem som växtlighet får vara

Stadsbyggnadsnämnden ansvar för tillsyn av växtlighet som utgör trafikfara

Stadsbyggnadsnämnden har enligt lag ansvar för tillsyn för siktskymmande växtlighet som utgör trafikfara. Stadsbyggnadsförvaltningen genomför tillsynen.

När en tillsynsanmälan lämnas in måste stadsbyggnadsförvaltningen genomföra en utredning för att kontrollera och säkerställa att det som står i anmälan inte strider mot någon bestämmelse i plan- och bygglagen. Alla tillsynsärenden avslutas genom ett beslut som går att överklaga.

Regler för trafiksäkerhet vid tomter finns i 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Så här kan tillsynsprocessen gå till

Så här kan processen för ett tillsynsärende om siktskymmande växtlighet se ut:

 • Anmälan kommer in
 • Kommunikation med fastighetsägare
 • Tillsynsbesök på plats för dokumentation och uppmätning
 • Stadsbyggnadsförvaltningen skickar ut en bedömning
 • Möjlighet till åtgärd på eget initiativ
 • Förslag till beslut om föreläggande att åtgärda växtligheten
 • Kommunikation inför beslut
 • Möjlighet att vidta åtgärd före beslut
 • Beslut om föreläggande att åtgärda växtligheten
 • Ärendet avslutas när växtligheten åtgärdats

Stadsmiljönämndens ansvar för tillsyn utanför tomtgräns

Tillsynsansvar för växtlighet som växer utanför tomtgräns och som hindrar gång- och eller annan trafik har stadsmiljönämnden utifrån Jordabalken. Stadsmiljöförvaltningen genomför tillsynen.>

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}