Till sidans huvudinnehåll

Råd till dig som ska bygga hus


Här finns information, råd och regler till dig som planerar att bygga en ny villa, ett kedjehus eller radhus. Det finns också specifika råd till dig som bor i Bräcke, Fräntorp och Utby.

Ta hänsyn till områdets förutsättningar

När du planerar att bygga ett hus är det viktigt att du tidigt ser till de natur- och kulturgivna förutsättningarna i området. Det betyder att när du bygger och utformar ett hus ska du ta hänsyn till landskapets karaktär, befintlig bebyggelse, kulturhistoriska värden och den lokala byggnadstraditionen.

Huskropp från avstånd med skog på ena sidan och fritt på andra sidan

Placera nya hus med hänsyn till landskapet. Bevara utblickar, särskilda karaktärsdrag och landmärken, såsom gamla vägar och stigar, murar och gärdsgårdar, vattendammar eller värdefulla träd.

Fyra hus som är uppställda på rad, Först två gråblå, sedan ett orange, sedan ett gråblått. Det är träd mellan husen.

Bygg vidare på det historiska mönstret, genom att placera nya hus på lucktomter i befintliga bystrukturer eller husgrupper.

Ett enplanshus med tydliga traditionella detaljer

Ta hänsyn till lokala byggnadstraditioner. Ett rött tegelhus med svarta takpannor passar sällan in i ett villaområde med ljusa trähus och taktegel.

Tänk på detta när du planerar tomten

När du ska bygga på en tomt så behöver du göra det med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärden på platsen. Dessutom ska naturförutsättningarna på platsen så långt som möjligt tas tillvara, de kan ha stor betydelse för att bevara och utveckla ekosystemtjänster.

Boverket om krav på tomter som ska bebyggas och ekosystemtjänster

Om det finns en detaljplan för din tomt reglerar den hur och vad du får bygga. Bor du i ett område som saknar detaljplan gäller andra regler och då är översiktsplanen extra viktig. När området omfattas av en detaljplan regleras oftast placeringen av huset i den. Läs mer om bestämmelser som påverkar hur du får bygga längre ner på denna sida.

Husets placering på tomten

Innan du börjar bygga behöver du fundera igenom tomtens läge, höjd och hur den kan användas. Ofta missas detta, vilket är en vanlig orsak till revideringar i bygglovskedet. Placering och planlösning ska göras så att din och grannarnas utsikt tas tillvara och vackra terrängpartier sparas, samtidigt som uteplatser blir insynsskyddade och ger chans till sol och kanske lä.

Vanligtvis tillåts ett hus en så kallad huvudbyggnad på en villatomt. På en större tomtstorlek kan parhus tillåtas, om inte detaljplanebestämmelser begränsar antalet till ett hus. I vissa fall går det även att uppföra bygglovbefriade åtgärder på tomten, till exempel en takkupa eller en komplementbyggnad.

Boverket bygglovbefriade åtgärder

Mark som är prickad på detaljplanekartan är en yta som bedömts som olämplig att bygga på. Skälet kan till exempel vara möjlighet till utsikt för grannar, brant lutning eller naturmark värd att bevara.

Fundera över hur du vill utveckla din tomt

Förhållandet mellan tomtens storlek och bebyggd yta är viktig för ett områdes karaktär. Erfarenhet visar att maximalt 20-25 procent av en villatomt bör bebyggas. På en ny tomt ska det få plats både bostadshus (huvudbyggnad), friyta för rekreation som är tillräckligt stor och lämplig för lek och utevistelse, samt garage/carport eller parkeringsyta. Garage ska du i regel placera så att det finns möjlighet till minst 6 meter uppställningsplats framför garageporten.

Tomt med huvudbyggnad och parkering med attefallsåtgärder och friggebod markerad med orange.

Fundera över hur du vill utveckla din tomt, både i närtid och på lång sikt, före du börjar bygga. Bilden ovan visar vilka lovfria alternativ som finns, det vill säga friggebod, komplementbyggnad/komplementbostadshus (attefallshus), samt lovfri tillbyggnad, takkupa och skyddad uteplats.

Tänk på att:

 • låta områdets karaktär och en väl avvägd landskaps- och gatubild vara vägledande när det gäller tomtstorlek och husets placering.

 • kuperade tomter behöver större ytor eftersom huset kan vara svårare att placera.

 • naturligt utformade och flackt sluttande slänter är att föredra mot gatan framför uppbyggda marknivåer med höga stödmurar.

 • möjliggöra utrymme för att placera friggebod, komplementbyggnad (attefallshus) och andra lovfria åtgärder på tomten. Tänk på att du inte kan bygga detta innan huset är på plats och du har fått ditt slutbesked.

 • husens placering i förhållande till gatan är avgörande för upplevelsen av gaturummet.

Tomtens storlek och byggbar yta

Maximalt 20-25 procent av en villatomt bör bebyggas. Vilken form tomten har beror på landskapet och tomtgränsen ska anpassas till topografin. I äldre villaområden är det viktigt att ta vara på karaktären och låta nya tomter följa praxis vad gäller storleken.

Tänk på att:

 • titta på tomtstorlekarna i närområdet och anpassa efter det.

Anpassa till terrängen

Se till att studera natur och terräng på platsen noggrant i ett tidigt skede. Hustypen väljs, eller ritas, och byggs sedan i så det passar in på den egna tomten och området runtomkring.

Grönskan är viktig

Det är viktigt att tänka på grönskan i ett tidigt stadium. En omsorgsfullt vald grönska ramar in ett område och håller ihop helhetsintrycket, exempelvis kan träd skapa balans och rumslighet på tomten och häckar är vackra och levande markeringar av tomtgränsen.

Var också försiktig med att ta ner uppvuxna träd. De gamla träden behövs i våra villaområden, som landmärken och för sitt ljus- och skuggspel. Träd kan också finnas utpekade i detaljplanen och det krävs då marklov för att fälla dem.

Rama in tomten med staket, häck eller mur

Lägre häckar och staket är att föredra som inramning, eftersom de till skillnad från täta plank och murar inte stänger ute upplevelsen av både hus och gator. Det är en viktig trygghetsfaktor att kunna ha möjligheter till genomblickar i ett bostadsområden. Det är också viktigt att tänka på sikten vid gatukorsningar och utfarter, både när du planerar för byggnader, växtlighet och inramningar av olika slag.

Tillsyn av växtlighet som skymmer sikten

Du kan behöva bygglov innan du sätter upp staket, plank eller murar.

En tomt med hus och garage. Garaget är placerat nära väg och en häck ligger tätt intill garaget.

Byggnader, häckar, staket och murar ska inte placeras så att sikten vid gatukorsningar och infarter blir dålig.

Din tomt ska vara tillgänglig

När du bygger ett hus på en obebyggd tomt ska den vara tillgänglig att använda för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, om det är rimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena. Bostäders tillgänglighet regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och i Boverkets byggregler (BBR).

Boverket om tillgänglighet på tomter

Hur tar du hand om dagvatten?

När du söker bygglov ska du redovisa hur du tänker ta hand om dagvattnet på tomten. Dagvatten är det vatten som har regnat och snöat ner och som, via tak och väggar, ska tas om hand av mark och dagvattenbrunnar.

Hantera dagvatten

Gör plats för vattnet - Villa och radhus

Tänk på detta när du väljer hus

Ett vackert hus är ett genomtänkt hus. En naturlig och självklar anslutning till terrängen är grunden för det vackra huset, vare sig huset har en enkel putsad sockel eller dyrare naturstenssockel som tar upp tomtens nivåskillnader.

Hustypen och placeringen på tomten kan inte ändras när grunden väl är gjuten, vilket kan resultera i en lång garageinfart som delar tomten i två svårutnyttjade hälfter, eller ett högt tak som skymmer den värmande morgonsolen. Det gäller därför att tänka på hustyp och placering tidigt i byggplaneringen.

Om du ska komplettera med ett nytt hus i ett befintligt område är det viktigt att se över hur huset knyter an till området på ett bra sätt. Det kan vara alltifrån att välja samma formspråk, till ett helt avvikande formspråk med ett arkitektoniskt släktskap på annat sätt, till exempel lika material eller kulör.

Det är också viktigt att du planerar för ett gott liv mellan husen. Det är viktigt med ett visst mått av offentlighet.  Det är betydelsefullt för det sociala livet, gemenskapen och tryggheten. För detta krävs i grunden en väl gestaltat gatumiljö, men även du som boende kan i vissa fall bidra genom mindre åtgärder, såsom en ljugarbänk i ett soligt läge där vägar möts.

Suterränghus väl anpassat till tomten

Ett bra exempel på hus som är anpassat till tomten.

Tänk på att:

 • husets storlek i första hand bör anpassas efter områdets karaktär.

 • byggnaden ska anpassas till terrängen - inte tvärtom!

 • husets storlek och placering bör studeras om tomten är kuperad så att den blir tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

 • husets altan bör smyga sig in i terrängen, om den är stor. Eller ha en så rimlig storlek att den uppfattas som en integrerad del av huset, eller som en självklar ”tillbyggnad” till huset.

Bygg ett hus som passar för tomten

Det gäller att arbeta med, och inte trots, de naturliga förutsättningarna. Detta gör du genom att planera ett hus som passar för tomten och när du på detta sätt förankrar huset i topografin får ditt hus dessutom ett individuellt utseende. Möjligheten till terränganpassning utgörs av enplanshus eller suterränghus, men det är också viktigt att placera huset på rätt ställe på tomten och att noga se över utformningen i mötet mellan hus och mark.

Det är alltid bra att tidigt få professionell hjälp från någon som du kan resonera med kring tomt och hus i kombination. Du kan till exempel ta hjälp av en arkitekt eller kontakta ett av de många företag som specialiserat sig på att producera nyckelfärdiga hus, så kallade typhus.

Tänk på att:

 • suterränghus oftast är lättare att anpassa till sluttande mark.

 • val av grundläggning ofta avgör hur omfattande markarbete som krävs. Exempelvis kräver platta på mark en plan markyta, medan ett hus på plintar kan stå i kuperad terräng.

 • försöka minimera ändringar av ursprungliga marknivåer invid huset.

Enplanshus dåligt placerat i en backe. Bilden är överkryssad.

Att fylla upp eller schakta ur för att anpassa tomten till hustypen är en lösning som sällan leder till en god helhet i den yttre miljön. Anpassa istället hustypen efter tomten.

Storlek och höjdangivelser

Det är höjd- och bredd-förhållanden som i stort avgör om huset passar för tomten. Ett vidsträckt enplanshus är inte lämpligt för en liten kuperad tomt, det leder till alltför stora behov av sprängning och utfyllnad. En byggnads högsta höjd och största tillåtna area bestäms ofta i detaljplan.

Boverket om bestämmelser för att reglera bebyggandets största eller minsta omfattning,

Boverket om höjd på byggnadsverk.

Mått och proportioner är viktiga för husets karaktär

Husets höjd och bredd, dess sockelhöjd, takform och takvinklar avgör om det passar in i omgivningen. Det är oftast dessa proportioner som ger huset dess grundkaraktär och är det som skiljer hus i olika delar av landet åt, till exempel skånelängan från den bohuslänska fiskarstugan.

Anpassa form, detaljer, färg och material efter omgivningen

Materialen och detaljerna i tak och på fasader samt färgen på hus är viktiga för helhetsintrycket. En god regel är att du följer den praxis som finns i omgivningen, även när det saknas sådana krav i detaljplanebestämmelser, områdesbestämmelser eller riktlinjer för utformning.

När det gäller byggnadens detaljer är det skalan i relationen mellan helhet och detalj som är avgörande för ett lyckat resultat, men också grupperingen av fönstren och färgsättningen.

För kulturhistoriskt värdefulla områden finns utformningen av dessa viktiga detaljer ofta reglerad i detaljplanebestämmelserna, men de kan också vara utpekade på andra sätt.

Kulturvärden i bygglovsprocessen

Entréplanet ska vara tillgängligt

Entréplanet i huset ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Boverket om tillgänglighet i bostäder

Ansökan om bygglov

Innan du börjar bygga behöver du söka och få beslut om bygglov och startbesked från stadsbyggnadsförvaltningen.

För att stadsbyggnadsförvaltningen ska kunna bedöma hur väl ditt hus är anpassat till terrängen och hur det påverkar dina grannars tomter, behöver befintliga och blivande marknivåer visas på fasadritningarna. Visa marknivåerna från tomtgräns till tomtgräns och en bit in på intilliggande tomter, så att stadsbyggnadsförvaltningen kan bedöma hur väl ditt hus är anpassat till omgivande bebyggelse.

Ta reda på vilka ritningar och handlingar du behöver och ansöka om bygglov.

Åtgärder på tomten som kan kräva tillstånd

Här kan du läsa mer om några av de vanligaste åtgärderna på tomten som kan kräva lov eller startbesked.

Bestämmelser som påverkar hur du får bygga

Översiktsplan (ÖP)

Göteborgs Stad har en översiktsplan som beskriver kommunens långsiktiga vision om hur stadens mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. Den ger vägledning bland annat vid detaljplanering och beslut om bygglov.

Gällande översiktsplan för Göteborg

Inom och utanför planlagt område

Var din tomt ligger är en avgörande faktor för vad du får bygga. Olika förutsättningar gäller om din tomt ligger inom eller utanför planlagt område, det vill säga ett område som omfattas av detaljplan.

Detaljplan – var du bor påverkar.

Kulturhistoriskt värdefull

Ett område eller en byggnad kan vara utpekat som kulturhistoriskt värdefullt och då finns utformningen ofta reglerad i detaljplanen.

Kulturvärden i bygglovsprocessen

Ibland finns det fornlämningar på eller i anslutning till din tomt, eller så kan tomten omfattas av riksintresse. Då ska du vända dig till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen om riksintresse, fornlämningar och fornfynd.

Råd för utveckling av Bräcke, Fräntorp och Utby

För egnahemsområdena Bräcke, Fräntorp (Sävenäs) och Utby har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram särskilda råd. Informationen ger vägledning om vad du ska tänka på om du ska utveckla småhus i de områdena.

Bräcke, Sävenäs och Utby -råd för framtida utveckling av egnahemsområdena

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Ta gärna hjälp av stadsbyggnadsförvaltningens kundservice om du har frågor.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}