Till sidans huvudinnehåll

Tidsbegränsat bygglov och säsongslov


Du kan ansöka om ett tidsbegränsat bygglov, ett bygglov som bara gäller under en viss tid, om det du vill göra är något tillfälligt. Säsongslov kan antingen vara permanent eller tidsbegränsat och du kan ansöka om ett säsongslov om åtgärden bara är aktuell under en viss del av året och är återkommande.

Tidsbegränsat lov

Tidsbegränsat bygglov finns för att antingen lösa ett behov som är tillfälligt till sin natur eller ett behov som är långsiktigt men som är tillfälligt på den aktuella platsen. Ett tidsbegränsat lov kan sökas om åtgärden är tillfällig och någon eller några, men inte alla, förutsättningar för permanent bygglov är uppfyllda. Åtgärden ska ha en tillfällig karaktär och ska vara lämplig på platsen. Du ska i ansökan beskriva varför åtgärden behövs tillfälligt under en tidsperiod.

Hur lång är giltighetstiden på ett tidsbegränsat bygglov?

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för maximalt 10 år och kan sedan förlängas med högst 5 år i taget. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 15 år sammanlagt.

Avvecklingsplan ska visa hur platsen återställs

Byggherren ska redan i ansökan redovisa hur avvecklingen ska gå till. En avvecklingsplan ska beskriva hur åtgärden avvecklas och hur platsen återställs. När tiden löpt ut ska åtgärden vara borttagen och platsen ska se ut som den gjorde innan det tillfälliga byggdes.

När bygglovstiden har gått ut ska platsen återställas

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid gått ut. Om platsen inte är återställd blir åtgärden olovlig och stadsbyggnadsnämnden kommer ingripa med tillsyn och byggsanktionsavgift.

Säsongslov

För en åtgärd som bara ska finnas under en del av året och är återkommande finns det möjlighet att söka ett säsongslov. Det kan till exempel handla om att sätta upp en sommarkiosk, en uteservering eller ordna tillfälliga parkeringsplatser för återkommande evenemang.

Ett säsongslov kan vara permanent eller tidsbegränsat. Ett permanent säsongslov gäller för en viss period på året i ett obegränsat antal år, under förutsättning att åtgärden är densamma varje år. För att få ett permanent säsongslov ska det som ska byggas vara planenligt. Ett tidsbegränsat säsongslov gäller för en viss tidsperiod på året, men bara i ett visst antal år som anges i bygglovbeslutet.

Du ska i ansökan ange vilken period på året som säsongen omfattar samt om du ansöker om ett permanent eller tidsbegränsat säsongslov.

Hur lång är giltighetstiden för ett säsongslov?

Ett permanent säsongslov tillåter åtgärden under den period på året som anges i beslutet. Åtgärden kan upprepas kommande år utan att ett nytt lov behöver sökas förutsatt att det utnyttjas varje år. Om säsongslovet inte utnyttjas alls under en säsong upphör lovet att gälla.

Ett tidsbegränsat säsongslov tillåter åtgärden under den period på året som anges i beslutet. Åtgärden kan upprepas kommande år så länge det tidsbegränsade lovet gäller. Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för maximalt tio år och kan sedan förlängas med högst fem år i taget. Det finns ingen begränsning för hur många gånger lovet kan förlängas.

Avvecklingsplan ska visa hur platsen är återställd

En avvecklingsplan ska finnas med i din ansökan där det framgår hur verksamheten avvecklas vid säsongens slut och hur marken är återställd under den del av året som verksamheten inte nyttjar platsen.

Ansök om bygglov

Ansök om bygglov och andra byggärenden

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}