Till sidans huvudinnehåll

Att tänka på innan du bygger


Resan från tanke till färdigt bygge börjar med planering. Ta reda på dina förutsättningar att göra drömmen sann. Kan jag bygga det jag tänkt på den fastigheten? Fungerar det rent tekniskt?

Vilka regler gäller för min fastighet?

Det första du bör göra, är att ta reda på om du har rätt att bygga, och i sådana fall i vilken utsträckning. För att göra det, kan du i första hand ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan. Detaljplanen styr bland annat hur stort du får bygga. I den kan finnas bestämmelser som reglerar användning, byggnadsarea, byggnadshöjd, antal våningar och ofta avstånd till tomtgränser.

Ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan

Många detaljplaner är skrivna med ett gammaldags språk och kan ibland vara svåra att förstå. Besök gärna stadsbyggnadsförvaltningens kundservice för att få hjälp att läsa planen, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Gällande detaljplaner

Göteborgs Stads översiktsplan

Tekniska frågor

Utöver utformning och placering behöver du även säkerställa att de tekniska frågorna blir rätt. Vår uppgift är att säkerställa att du följer de lagar och regler som finns kring byggnader och byggprodukter. Vi granskar omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du valt. Det kan till exempel handla om att ditt hus inte byggs med brand- eller miljöfarligt material, balkongen konstrueras så att den inte trillar ner, att huset byggs tillgängligt enligt gällande lagstiftning (läs mer om tillgänglighet på Boverket ) och att vatten- och ventilationsfrågorna är planerade och genomtänkta.

För att kunna säkerställa detta, kräver vi i olika projekt in handlingar från dig. I många fall behöver du anlita en kontrollansvarig, som hjälper dig med detta. Handläggarna går igenom tekniska ritningar och handlingar, som till exempelkonstruktionsritningar, brandskyddsdokumentation, ljudutredning och kontrollplaner. Oftast går vi igenom de tekniska frågorna efter du fått ett lov. I större projekt diskuteras frågorna i ett tekniskt samråd, och du får sedan ett startbesked för att kunna påbörja ditt projekt.

Du ansvarar

Du som bygger (byggherren) är alltid ansvarig att ta reda på vad som gäller och att söka de lov och tillstånd som behövs. Att bygga utan bygglov kan bli dyrt.

Tillsyn enligt plan och bygglagen

Vad ska du bygga? Krävs det bygglov eller en anmälan för det du tänkt göra?

Vilka handlingar behövs i ansökan

Alla ritningar du lämnar in när du ansöker om bygglov och andra byggärenden ska vara fackmässigt utförda. Här kan du ta del av checklistor med exempelritningar på hur en ritning ska se ut och vilken information den ska innehålla: Checklistor och exempelritningar

Involvera grannarna tidigt

Det är alltid bra att föra en dialog med sina grannar när man planerar att bygga något, oavsett om det behövs bygglov eller inte för åtgärden. Söker du bygglov och den tilltänkta byggnationen följer gällande detaljplan, finns inget krav på att grannar ska höras i samband med att bygglovet prövas. Läs mer under Yttranden från grannar under Bygglovets gång.

Vad kostar ett bygglov?

Vår rådgivning via kundservice är kostnadsfri. Vi tar däremot ut avgifter för bland annat lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked och planavgifter. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök. Vi tar även ut en avgift om vi avvisar en ansökan för att kompletterande handlingar inte inkommit i tid. Läs mer om avgifter och taxa

Gamla ritningar

Ska du bygga till eller vill ta del av de ritningar och lov som redan finns för fastigheten kan du beställa digitala bygglovhandlingar.

Vatten- och avloppsanslutning

Ska du bygga ett helt nytt hus och vill ansluta till kommunala ledningsnätet behöver du beställa vatten- och avloppsanslutning (VA-anslutning) direkt hos kretslopp och vatten. Tänk på att göra det i god tid innan du vill börja bygga. Information om anslutningspunkter finns på nybyggnadskartan. Det är viktigt att du har fått en godkänd beställning från Kretslopp och vatten innan ditt tekniska samråd hos stadsbyggnadsförvaltningen. I din beställning ska du redovisa de tekniska lösningarna.

Finns det inte möjlighet till kommunalt VA behöver du redovisa ett tillstånd för enskilt vatten och avlopp från miljöförvaltningen i din bygglovansökan. Eget vatten och avlopp

Är din byggnad eller ditt område kulturhistoriskt värdefull?

För hus eller områden som är kulturminnesmärkta eller ingår i stadens bevarandeprogram kan andra regler och begränsningar gälla. Varsamhet och förvanskningsförbud

Ägare till hus eller fastighet

Äger du som söker bygglovet inte huset eller fastigheten, där du tänkt bygga eller inte är ensam ägare, måste du ha ett godkännande från ägaren eller alla ägare, innan du till exempel bygger något, river en bärande vägg eller sätter upp en skylt. Bor du exempelvis i en bostadsrätt och vill sätta in ett fönster, måste du ha en underskrift från bostadsrättsföreningen. Har du en tomträtt och inte vet vad som gäller kring byggnation, ska du vända dig till exploateringsförvaltningen. Om du arrenderar mark av Göteborgs Stad ska du vända dig till den förvaltning du arrenderar marken av. Om någon söker lov på en fastighet som du äger, får du alltid information av stadsbyggnadsförvaltningen om detta.

Osäker på din tomtgräns?

Om du är osäker på var din tomtgräns går, kan du till att börja med vända dig till stadsbyggnadsförvaltningens kundservice, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Vill du ha hjälp att fastställa din gräns igen, kan du vända dig till antingen vår lantmäteriavdelning eller vår mätenhet.

Bygg miljöanpassat

När du ska bygga nytt eller förändra din bostad, är det en bra idé att fundera på hur du kan bygga miljövänligt. Dels sparar du oftast kostnader i bostadens uppvärmning, dels sparar du på naturens tillgångar. När du ska bygga miljövänligt ska du tänka på saker såsom

  • isolering
  • rätt fönster och dörrar
  • val av material
  • val av leverantör

Energi- och klimatrådgivning

Tänk energismart när du ska bygga nytt eller bygga till. Kontakta gärna energi- och klimatrådgivningen som ger råd kring klimatskal, isolering, uppvärmning och ventilation.

Konsument Göteborg

Konsument Göteborg kan ge dig information om vad du bör tänka på kring avtal, hantverkare, försäkringar, kontrakt och entreprenadformer.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du frågor om bygglov kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}