Till sidans huvudinnehåll

Beskrivning av avgifter i ett byggärende

Beroende var du bor och vad du ska bygga så kommer ditt ärende kosta olika mycket. Här finns en kort beskrivning av delar i processen som är kopplade till olika kostnader.

Vad kan det tas ut avgift för?

Stadsbyggnadsnämnden får enligt 12 kap 8 § i Plan-och bygglagen (PBL) ta ut avgifter för:

  • Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked
  • Beslut om lov
  • Tekniska samråd
  • Slutsamråd
  • Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
  • Upprättande av nybyggnadskartor
  • Framställning av arkivbeständiga handlingar
  • Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41 - 41 b §§
  • Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Stadsbyggnadsnämnden får enligt 12 kap 9 § PBL ta ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

Innan du börjar

Bygglov eller anmälan?

Olika stora förändringar av din fastighet kräver olika förberedelser. Börja med att ta reda på om du behöver bygglov, om du behöver göra en anmälan eller om du kan sätta igång direkt.

Information om när du behöver bygglov

Du kan se vilka handlingar som krävs i din ansökan via våra checklistor med exempelritningar

Ska du bygga ut eller nytt kan det krävas en nybyggnadskarta till din ansökan. Nybyggnadskartan faktureras separat. Information om nybyggnadskartan och hur du beställer den

Kontrollera om ditt ärende kräver en kontrollansvarig. Här kan du läsa du mer om kontrollansvarig

Finns det en detaljplan där du ska bygga?

En detaljplan reglerar hur mark- och vattenområden får användas, vilka eller anläggningar som får finnas, och hur stora de får vara. När det finns en detaljplan går det att ta reda på hur stort du får bygga och vilka regler du ska följa.

Det är olika kostnader beroende på om det du ska göra är enligt detaljplanen för området, om du gör en mindre avvikelse från planen eller är i ett område där det saknas plan.

För dig som vill bygga nytt kan det även vara bra att kontrollera om det finns en obetald planavgift på din fastighet. Planavgift tillkommer i de fall där planen inte är betald i förväg utan att du betalar när du använder byggrätten. Fråga din handläggare om din fastighet innefattas av planavgift.

Här kan du se om det finns en detaljplan eller stadsplan för ditt område

Ditt ärende granskas av handläggare

I handläggningsprocessen kan kostnaden påverkas om det tillkommer saker, om handläggaren exempelvis behöver skicka ut en förfrågan till grannar eller remissinstanser.

För att säkerställa att det du bygger är på rätt plats och följer bygglovet kan du även behöva göra en utstakning och lägeskontroll.

Fördjupad information om bygglovsprocessen

Grannar och remissinstanser

Grannar hörs när det du vill göra inte följer detaljplanen, om det kan innebära en olägenhet eller om du bor utanför område med detaljplan. Om du ansöker om bygglov och ditt förslag följer detaljplanens bestämmelser, är väl utformat och uppfyller de tekniska kraven, kan bygglov beviljas utan att grannar behöver höras i processen.

Om det du vill bygga eller ändra påverkar till exempel kulturhistoriskt värdefull miljö, trafiksäkerhet eller ändrar brandskyddet kan vi behöva hämta in synpunkter från remissinstanser. Remissinstanserna väljs utifrån det du vill bygga eller ändra. Det kan till exempel handla om yttranden från trafikkontoret, Göteborgs stadsmuseum eller Kretslopp och vatten.

Utstakning och lägeskontroll

Innan du börjar bygga kan du behöva göra en utstakning. Vid en utstakning märker vi ut läget av en byggnad eller anläggning på marken enligt bygglovet. Utstakning delas upp på grovutstakning och finutstakning, och beställs utifrån behov. Om du behöver göra en utstakning får du besked om det i bygglovet.

I bygglovet får du även besked om det krävs en lägeskontroll för att säkerställa att placeringen följer bygglovet. Lägeskontroll görs vanligtvis när formen till grunden är på plats och innan gjutningen påbörjas. Både utstakning och lägeskontroll faktureras separat.

Här kan du läsa mer om utstakning

Har kan du läsa mer om lägeskontroll

Tekniskt samråd och arbetsplatsbesök

Ibland krävs även ett tekniskt samråd. Det är ett möte mellan byggnadsinspektör, byggherre och kontrollansvarig. På samrådet går de tillsammans igenom förslaget till kontrollplan, åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll. Vid behov och om du haft ett tekniskt samråd gör stadsbyggnadsförvaltningen ett arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Beslut

Om din ansökan uppfyller alla krav får du ett beslut om lov eller beslut om startbesked. Om kraven inte går att uppfylla kommer din handläggare kontakta dig. Du kan då återta din ansökan eller välja att få ett beslut om avslag som du kan överklaga. Ett beslut om avslag har samma kostnad som ett beslut om bifall. Ett återtaget ärende i tidigt skede är kostnadsfritt men har ärendet skickats på remiss eller till grannar tar vi ut en fast avgift.

Betalning

Oftast sker fakturering efter beslut men för vissa tjänster kan det ske även vid andra tillfällen eller enligt avtal. Har du frågor kring en specifik faktura är du välkommen att kontakta din handläggare.

Tänk på att olika avdelningar inom stadsbyggnadsförvaltningen kan skicka separata fakturor för de uppdrag som man genomför på avdelningen.

Vid debitering fastighetsbildningsärenden och lantmäteriförrättningar tillämpas statlig lantmäteritaxa.

När du har byggt klart

När du byggt, ändrat eller rivit klart meddelar du oss och begär ett slutbesked för att få börja använda byggnaden.

Vid större eller komplexa projekt kan det behövas ett slutsamråd. Vid slutsamrådet går man igenom kontrollplanen, villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvarige ska även lämna sitt utlåtande.

Ta del av taxan

Ta del av vår taxa under rubriken Filer och dokument.

Grundbelopp

Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index.

Hur du läser taxan

Bygglovsavgiften är uppdelad i bygglov och genomförande. I lovet ingår start av ärendet, bygglovsprövning, expediering och kungörelse av ärendet. I genomförandet ingår tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd, slutbesked och avslut av ärendet.

Frågor?

Har du frågor om kostnader i ditt pågående ärende är du välkommen att kontakta din handläggare.

Filer och dokument

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}