Till sidans huvudinnehåll

Att ta del av beslut och hur du överklagar

Olika metoder används för att delge ett beslut. Om du anser att ett fattat beslut är felaktigt kan du överklaga.

Delgivning av beslut

Delgivning av beslut innebär att information om ett beslut lämnas till en person. Syftet med delgivning är att säkerställa att en person eller företag har tagit emot ett beslut där myndigheten avgör ett ärende som går emot parten.

Förenklad delgivning

Stadsbyggnadsförvaltningen använder sig i vissa fall av förenklad delgivning i bygglovs- och tillsynsärenden.

Så här går förenklad delgivning till:

  • När ärendet startas skickas ett bekräftelsebrev till din digitala brevlåda. Bekräftelsebrevet innehåller information om att vi kan komma att använda förenklad delgivning när vi skickar beslutet till dig. Brevet innehåller också en länk till vår e-tjänst där du kan ta del av ansökningshandlingarna/tillsynsanmälan i ärendet.

  • När beslutet är taget skickas ett brev till din digitala brevlåda. Brevet innehåller en länk till vår e-tjänst där du kan ta del av den handling som ska delges dig. Brevet skickas bara till din digitala brevlåda om du har aktiverat automatiskt post från myndigheter. Du behöver inte bekräfta att du tagit emot handlingen.

När har du fått del av handlingen via förenklad delgivning?

Det räknas som att du fått ta del av handlingarna två veckor från att brevet skickades till din digitala brevlåda. Detta gäller oavsett när du läste brevet.

Exempel:

Om brevet skickas till din digitala brevlåda den 1 mars har du blivit delgiven den 15 mars, även om du läste brevet först den 10 mars.

Andra sätt att delge ett beslut

Stadsbyggnadsförvaltningen kan delge handlingar på andra sätt, till exempel genom vanlig delgivning som sker via rekommenderat brev. Detta kan ske om du inte är ansluten till digital brevlåda eller har valt att inte ta emot myndighetspost i din digitala brevlåda. Det innebär att du istället måste skicka tillbaka ett delgivningskvitto.

Läs mer om olika delgivningssätt och vad de innebär på boverkets webbplats

Vi behöver kunna kontakta dig under pågående ärende

För att vara säker på att inte missa några tidsfrister eller annat måste du ta del av din post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det, till exempel på grund av semesterresa, bör du anmäla det i förväg. Tänk på att alltid ange ärendets diarienummer när du kontaktar oss.

Så får andra reda på beslutet

Om ditt ärende gäller lov eller förhandsbesked

Ett beslut om lov och förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Om du är känd sakägare som har lämnat invändningar till stadsbyggnadsförvaltningen innan beslutet är taget och invändningarna inte blivit tillgodosedda blir du delgiven beslutet enligt rutinen för delgivning som beskrivs ovan.

Om det som ska byggas ligger utanför detaljplanerat område, eller avviker från gällande detaljplan, blir den som är sakägare oftast kontaktad innan beslut i ett så kallat grannehörande. Du har då möjlighet att komma med synpunkter. Läs mer under Yttranden från grannar Bygglovets gång. 

Om ditt ärende gäller tillsyn

Du som har blivit anmäld eller är anmälare i ett tillsynsärende blir du delgiven beslutet enligt rutinen för delgivning som beskrivs ovan.

Överklaga ett beslut

Du som sökande, tillsynsanmälare eller som på annat sätt är berörd av beslutet kan överklaga. Beslutet måste överklagas innan det vunnit laga kraft.

Du har alltid tre veckor på dig att överklaga beslutet, men hur lång tid du har på dig att ta del av beslutet beror på hur du har delgetts.

Du som är sökande, fastighetsägare, tillsynsanmälare, eller granne som skickat in synpunkter till oss inför beslutet, kan delges med vanlig eller förenklad delgivning. Om du har delgivits beslutet med vanlig delgivning har du tre veckor på dig att överklaga från den dag du hämtade ut beslutet som skickats till dig med rekommenderat brev. Delgavs du beslutet med förenklad delgivning har du fem veckor på dig att ta del av och överklaga beslutet, från den dag beslutet skickades till dig.

Som granne eller på annat sätt berörd delges du beslutet via Post- och Inrikes Tidningar. När beslutet publicerats i Post och Inrikes Tidning har du fyra veckor på dig att ta del av och överklaga beslutet.

Hur överklagar jag?

Överklaganden i alla ärendetyper ställs skriftligen till länsstyrelsen i Västra Götaland, men skickas eller lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen. Vi på stadsbyggnadsförvaltningen tar ett beslut om överklagandet kommit in i rätt tid (rättidsprövning). Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar vi detta tillsammans med handlingar i ärendet till länsstyrelsen för prövning.

I skrivelsen när du överklagar ska du:

  • tala om vilket beslut du överklagar genom att ange beslutsdatum och ärendenummer
  • redogöra för vad beslutet gäller, vad du tycker är fel samt varför du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du begär
  • sända med de handlingar som du anser har betydelse
  • underteckna skrivelsen, uppge namn, postadress och telefonnummer

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, sänd i så fall med en fullmakt. Om något är oklart kan du vända dig till stadsbyggnadsförvaltningen.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar inget att överklaga ett beslut som stadsbyggnadsnämnden tagit (oavsett rättsinstans).

Rättsinstanser (instansordning)

  • Första rättsinstans för beslut är länsstyrelsen.
  • Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.
  • Till tredje rättsinstans, Mark- och miljööverdomstolen, krävs prövningstillstånd.
  • Sista instans är Högsta domstolen.

Vad innebär laga kraft?

Laga kraft innebär att beslutet inte längre går att överklaga. Vilken tidpunkt ett beslut vinner laga kraft beror på hur och till vilka beslutet delgetts och om beslutet har överklagats.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du frågor om överklagande av bygglov är du välkommen att kontakta stadsbyggnadsförvaltningen kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}