Till sidans huvudinnehåll
Ett litet fyrkantigt hus byggt av trall

Bygga, riva och förändra

Vilka regler gäller när du vill bygga nytt eller bygga om? Hur fungerar det att söka bygglov eller göra en anmälan? Vad innebär tillsyn?

Marklov

Har du planer på att ändra din marknivå? Om du bor inom detaljplanelagt område behöver du då söka marklov.

Förhandsbesked

Kan du få ett bygglov för det du planerar att bygga? Är du osäker kan det vara klokt att först ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du reda på om det du planerar att bygga kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Rivningslov

Har du planer på att riva en byggnad? Om du bor inom detaljplanelagt område behöver du rivningslov. I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud

Råd till dig som ska bygga hus

Här finns information, råd och regler till dig som planerar att bygga en ny villa, ett kedjehus eller radhus. Det finns också specifika råd till dig som bor i Bräcke, Fräntorp och Utby.

Att ta del av beslut och hur du överklagar

Olika metoder används för att delge ett beslut. Om du anser att ett fattat beslut är felaktigt kan du överklaga.

Lägenhetsregistret

Du som är ägare av bostadshus är skyldig att lämna in uppgifter till lägenhetsregistret.

Per och Alma Olssons fond - pris för årets bästa byggnad i Göteborg

Varje år delar Per och Alma Olssons fond ut pris för årets bästa byggnad i Göteborg. Priset går till den byggaktör som under föregående år bäst uppfyllde krav på utformning och användning.

Kommunens planarbete

bilden visar hur staden är indelad i detaljplaner
Göteborg växer

Detaljplanering

Inom en kommun kan detaljplaner användas till att reglera användningen av mark- och vattenområden. Här kan du läsa om detaljplanering.

Illustrationsbild med människor och byggnader
Göteborg växer

Översiktsplanering

Översiktsplanen visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och ger vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.

Göteborg växer

Plan- och byggprojekt

Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Göteborg växer

Nyheter om hur staden utvecklas

Här kan du ta del av nyhetshändelser kring stadsutveckling i stort.

Mark och exploatering

Vy från bro över byggnation med lyftkran.
Företag och organisationer

Markanvisningar

All information om markanvisningar samt hur du ansöker hittar du här.

${loading}