Till sidans huvudinnehåll

Reparationsbidrag


Har du tidigare fått bidrag för anpassning av din bostad och anpassningen behöver lagas eller underhållas kan du ansöka om reparationsbidrag.
  1. Läs igenom information och regler

    Via länkarna under Information och regler kan du läsa vad som gäller för bostadsanpassningsbidrag och reparationsbidrag.
  2. Ha information om bank, clearingnummer och kontonummer redo

    För att ansöka med e-tjänst behöver du fylla i dessa uppgifter. Vill du inte lämna dessa uppgifter i detta skede hänvisar vi dig till att använda pappersblanketten.
  3. Kopia på faktura/offert

    För att få bidrag för utförd reparation, service eller besiktning behöver du i samband med ansökan skicka med en kopia på faktura. Om du önskar söka bidrag för reparation, service eller besiktning innan den är utförd bifogar du en offert till ansökan.

Ansök om reparationsbidrag

Ansök på webben

Du ansöker enklast här på sidan:

Ansök om reparationsbidrag

Då kan du direkt få en bekräftelse på att din ansökan har registrerats och följa ditt ärende under handläggningsprocessen via Mina ärenden. Du ska alltid använda din egen e-legitimation. Du som inte har möjlighet att ansöka på webben kan istället skicka in din ansökan per post. Personer med skyddade personuppgifter ska alltid skicka ansökan per post.

Ansök via blankett

Här hittar du blanketten som du kan skicka per post: Ansökan om reparationsbidrag

Komplettera din ansökan

Om du behöver komplettera din ansökan med faktura eller andra bilagor i efterhand ska dessa skickas till:

Bostadsanpassningsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen
Box 255
4403 17 Göteborg

eller per e-post till: bostadsanpassning@stadsbyggnad.goteborg.se

När du fått ditt beslut

Om du fått ja till hela summan för reparation eller service, och har fyllt dina bankuppgifter, kommer bidraget att betalas ut till ditt konto. Har du skickat in en offert är det först efter att du även lämnat in fakturan som du får ersättningen.

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Det måste ske inom tre veckor från att du fått beslutet.

Information om behandling av personuppgifter när du söker bostadsanpassningsbidrag

Personuppgiftsansvarig: Stadsbyggnadsnämnden, Göteborgs Stad
E-post:stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

Dataskyddsombud: Dataskyddsenheten, intraservice, Göteborgs Stad
E-post:dso@intraservice.goteborg.se

Vilka personuppgifter behandlar vi? Hur har vi fått in dina personuppgifter?

Vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat till oss när du fyllde i din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. För att kontrollera att de uppgifter du lämnat stämmer inhämtar vi även uppgifter från fastighetsregistret, där vi också ser tidigare fastighetsägare med mera, och uppgifter från folkbokföringsregistret där vi också ser civilstånd och ursprungsland. Om du har lämnat ditt medgivande kan vi också inhämta kompletterande uppgifter om din funktionsnedsättning från din intygsgivare.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan om bostadsanpassningsbidrag och administrera eventuella bidragsutbetalningar. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer inte att behandla personuppgifterna för något annat syfte än det avsedda och de kommer inte heller att överföras till ett land utanför EU eller till någon internationell organisation. Vi kommer inte heller att nyttja automatiserat beslutsfattande.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Under handläggningen lämnar vi dina kontaktuppgifter till en eller flera entreprenörer som ska beräkna kostnaden för din anpassning. Om du bett oss att ta in din fastighetsägares medgivande har vi även lämnat personnummer, namn, adress och ansökta åtgärder till denne. När handläggningen är avslutad skickas en kopia på ditt beslut tillsammans med dina kontaktuppgifter till den entreprenören som lämnat det anbud som vi grundar bidragets storlek på, till din intygsgivare samt i vissa fall till din fastighetsägare om du inte äger din bostad.

Vi anlitar externa IT-systemleverantörer för drift och utveckling av det IT-system där din ansökan hanteras. Vi anlitar även extern leverantör för genomförande av kundundersökningar. Dessa leverantörer har tillgång till dina uppgifter men får bara hantera dessa enligt stadsbyggnadsförvaltningens instruktioner och de får inte lämna ut uppgifterna till någon annan.

Även i andra fall kan vi behöva lämna ut dina personuppgifter om någon begär det med stöd av offentlighetsprincipen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av stadsbyggnadsförvaltningen så länge vi har behov av att administrera din ansökan. Dina uppgifter kan komma bevaras längre än så för att uppfylla arkivlagens krav om bevarande av allmänna handlingar i arkiv.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära rättelse eller radering samt begränsning av behandling av personuppgifterna. Du har också rätt till dataportabilitet samt rätt att invända mot hanteringen av personuppgifterna. Stadsbyggnadsförvaltningen är en myndighet vilket innebär att vissa av dina rättigheter är begränsade på grund av andra lagar.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som stadsbyggnadsförvaltningen behandlar om dig. Kontakta i så fall kontaktpersonen på stadsbyggnadsförvaltningen. Kontaktuppgifterna hittar du högst upp i stycket "Information om behandling av dina personuppgifter vid sökande av bostadsanpassningsbidrag". Du har också rätt att framföra klagomål om stadsbyggnadsförvaltningens hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta bostadsanpassningsenheten

Har du synpunkter eller frågor om reperationsbidrag så kan du kontakta bostadsanpassningsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822082120412,57.70713611102917] }, "properties":{ "title":"Bostadsanpassningsenheten", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}