Till sidans huvudinnehåll

Arrende


Behöver du arrendera (hyra) mark? Göteborgs Stad arrenderar ut mark för olika användningsområden som till exempel odlingslotter, mark för jordbruk, parkeringsplatser och bollplaner. För den arrenderade marken betalar du en avgift, en så kallad arrendeavgift.

Det finns olika typer av arrende för dig som enskild eller juridisk person

Ett arrende avtalas med en enskild person eller juridisk person (företag, förening eller dödsbo), vilket innebär att avtalet inte är knutet till en fastighet utan till dig som har undertecknat avtalet. Vid en försäljning av en fastighet/byggnad följer därför inte arrendet med automatiskt. Arrendeavtal kan inte överlåtas till någon annan utan exploateringsförvaltningens godkännande.

Bostadsarrende

Som arrendator har du rätt att uppföra en bostad. Bostadsarrende används för koloniträdgårdar, fritidshus eller permanentbostad. Den som arrenderar måste vara en enskild person eller en förening (t ex en koloniförening). Den som arrenderar marken äger sitt hus och har ett direkt besittningsskydd, vilket gör att man har rätt till förlängning av avtalet när det går ut. Tvist om arrendeavtalet kan prövas i arrendenämnden. Exploateringsförvaltningen upplåter inga nya bostadsarrenden till enskilda personer.

Jordbruksarrende

Jord arrenderas till brukaren. Det finns två typer av jordbruksarrende: "gårdsarrende" och "sidoarrende". I gårdsarrendet ingår bostad för arrendatorn medan sidoarrende är mark för till exempel odling eller bete. Gårdsarrenden har direkt besittningsskydd och avtalen tecknas på fem år. Sidoarrenden har inget direkt besittningsskydd och löper på ett år i taget.

Anläggningsarrende

Anläggningsarrende används för verksamheter. Som arrendator har du rätt att bygga eller bevara en eller flera byggnader för din företagsverksamhet. Anläggningsarrende används för till exempel kiosker, bensinstationer och transformatorstationer.

Lägenhetsarrende

Lägenhetsarrende används när marken arrenderas ut för för en annan användning än de tre ovanstående typerna. Den som arrenderar har inget besittningsskydd - vilket innebär att Göteborgs stad kan säga upp arrendet enligt avtalets villkor. Arrendatorn är då skyldig att återställa marken och lämna arrendestället. Dessa arrenden har oftast korta arrendetider och arrendet kan inte överlåtas till någon annan utan exploateringsförvaltningens godkännande. Lägenhetsarrende är den mest använda upplåtelseformen i Göteborg och gäller för bland annat parkeringsplatser, odlingslotter och bollplaner. 

Besittningsskydd

Bostads- och gårdsarrendatorerna har ett direkt besittningsskydd. Det innebär att arrendatorn har rätt till förlängning av arrendeavtalet. Det finns dock besittningsbrytande grunder, till exempel om marken ska användas för annat ändamål enligt detaljplan. 

Vid lägenhetsarrende förekommer inget besittningsskydd. Arrendatorn är skyldig att lämna arrendestället när markägaren säger upp avtalet.

Det här bör du tänka på när du arrenderar mark hos Göteborg Stad

Vilken plats/yta kan arrenderas?

 • Exploateringsförvaltningen bistår inte med hjälp att leta upp lämpliga ytor. 
 • Specificera den plats/yta du är intresserad av, bifoga gärna en karta.
 • Exploateringsförvaltningen utreder sedan om det är möjligt att upplåta arrende på platsen/ytan.

Innan du ingår ett arrendeavtal 

 • Fundera över dina behov och anpassa dina önskemål om yta efter dem.
 • Läs igenom arrendevillkoren noggrant, var observant på tiden för arrendet så att den passar för det du har tänkt använda arrendeområdet till
 • Anpassa dina investeringar på den arrenderade marken, till arrendevillkoren.

Att tänka på under arrendetiden

 • Innan du uppför byggnader och anläggningar eller utför vatten- och avloppsanslutningar eller gör ingrepp i marken som är av bestående betydelse, är du skyldig att kontakta exploateringsförvaltningen och få godkänt att göra det. När exploateringsförvaltningen har godkänt att du får uppföra byggnader eller anläggningar, är det upp till dig att söka bygglov och andra tillstånd som behövs.
 • Kontakta exploateringsförvaltningen om du vill fälla träd på din arrenderade mark.
 • Du är skyldig att hålla den arrenderade marken och ytorna intill i vårdat skick.
 • Du har inte rätt att överlåta avtalet till någon annan eller hyra ut i andra hand.
 • Om du bedriver en verksamhet som kräver tillstånd måste du själv söka dessa hos respektive myndighet. Du ansvarar själv för den verksamhet du bedriver gentemot ansvariga myndigheter.
 • Det hållbara miljöperspektivet är viktigt för Göteborgs Stad och det är viktigt för oss att du som arrendator tänker på materialval, att inte använda kemikalier och andra medel som kan skada miljön.

Att tänka på när arrendet upphör:

 • När avtalet är uppsagt ska du lämna tillbaka marken i avröjt skick. Byggnader och anläggningar, till exempel asfaltering, plantering och liknande, ska tas bort. Detta gäller också om du har övertagit ett arrendeområde med till exempel befintliga anläggningar.
 • Kostnader för rivning, återställande av marken och eventuell marksanering betalas av arrendatorn.
 • Du har inte rätt till någon ersättning i samband med att arrendet upphör.

Så här beräknas arrendeavgiften

Avgiften du betalar för ditt arrende ska vara skälig. En skälig arrendeavgift innebär att markägaren, det vill säga alla göteborgare, ska få en rimlig avkastning på markens värde.

Det är ett antal faktorer som ligger till grund vid beräkning av arrendeavgiften. En av dessa faktorer är markens värde. Av den anledningen skiljer sig arrendeavgiften mellan stadsdelarna. I stadens mest centrala delar är avgiften flera gånger högre än i de yttre. I genomsnitt betalar arrendatorerna mellan 25 och 50kr/kvm och år.

Dokument och filer

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring arrende så kan du kontakta Arrende- och tomträttsenheten på exploateringsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

Ytterligare information om arrenden

${loading}