Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Luftkvaliteten i Göteborg


De största källorna till luftföroreningar i Göteborg är utsläpp från vägtrafik, sjöfart och arbetsmaskiner samt förbränning i exempelvis kraftvärmeverk och industrier. Vägtrafiken står för det enskilt största bidraget till höga halter av luftföroreningar på platser där människor bor och vistas.

Föroreningar från flera håll

Göteborg är en mycket trafikintensiv stad med många hårt trafikerade leder, som till exempel Kungsbackaleden och Dag Hammarskjöldsleden. Det är längs lederna som luftkvaliteten är som sämst. Vid Göta älvs mynning ligger Göteborgs Hamn som tillsammans med industriverksamheterna i stadens ytterkanter bidrar med utsläpp till luften. Utsläpp görs också från energianläggningar, jordbruk, arbetsmaskiner och hushåll. Den luft som drar in över staden för dessutom med sig föroreningar från kontinenten och från andra delar av Sverige.

Luften påverkas av väder och topografi

Luftföroreningshalterna i Göteborg varierar beroende på väderförhållanden. Höga vindhastigheter bidrar ofta till lägre halter, på grund av ökad omblandning och utvädring av luften. Regn kan också ha en rensande effekt. Halterna påverkas även indirekt av temperatur, solinstrålning och lufttryck.

Halterna av partiklar (PM10) är vanligtvis högst under torra och vindstilla vårdagar, då stora mängder partiklar bildas från slitage mellan däck och vägbana samt från uppvirvlande material på vägbanan. Under perioder med mycket nederbörd eller starka vindar brukar halterna sjunka.

Höga halter av fina partiklar (PM2,5) mäts oftast upp i samband med förorenande luftmassor som sveper in över Göteborg från kontinenten.

Marknära inversion

Halterna av kvävedioxid (NO2) kan bli höga under vindstilla och klara dagar när temperaturen har sjunkit kraftigt under natten. Då uppstår situationer med stillastående luft, som kallas marknära inversioner. Luften lägger sig som ett lock över staden, och föroreningarna stannar kvar och byggs upp i marknivå. I Göteborg förstärks effekten av stadens topografi, med många höjder och dalar. Marknära inversioner inträffar oftast under vinterhalvåret, och kan variera en hel del i styrka.

Ozon (O3) är långlivat och kan färdas långa sträckor. Mycket av det marknära ozon som förekommer i Göteborg har sitt ursprung på den europeiska kontinenten. I stadsmiljö kan halterna bli höga under soliga och vindstilla dagar.

På sidan Luften just nu i Göteborg hittar du aktuell information om halterna av olika föroreningar i Göteborgsluften.

Det har blivit bättre

Göteborgs Stad har mätt luftkvaliteten i Göteborg sedan mitten av 1970-talet. Jämfört med för 50 år sedan är luften mycket bättre idag. Det beror på att stora punktutsläpp har åtgärdats eller flyttats, och på att utsläppen från sjöfarten har blivit lägre. Trafiken har delvis omdirigerats till kringleder, och miljözon har införts för tunga fordon. Fordonsflottan förnyas varje år, och bilarnas utsläpp blir renare och renare.

Idag klaras miljökvalitetsnormerna för de flesta föroreningar i utomhusluften i Göteborg med god marginal. Undantagen är kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10), där miljökvalitetsnormerna överskrids eller riskerar att överskridas.

Kan luften bli ännu bättre?

Trots att situationen har förbättrats, så måste luften i Göteborg bli ännu bättre för att den inverkan som luftföroreningar har på vår hälsa ska minimeras. Forskningsresultat visar att även låga halter av luftföroreningar, det vill säga halter under miljökvalitetsnormernas gränsvärden, kan ha negativa hälsoeffekter.

På sidan Rapporter och data om luften i Göteborg hittar du miljöförvaltningens årsrapporter, vilka innehåller tabeller och diagram som visar utvecklingen sedan mätningarna började.

Det finns flera styrande dokument i Göteborgs Stad, med åtgärder som förväntas ha positiva effekter på luftkvaliteten. Dessa är bland annat:

Länsstyrelsen har också tagit fram Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen

Göteborgs Stad har antagit ett miljö-och klimatprogram där ett av målen är att göteborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom bland annat bättre luftkvalitet. Det nya programmet pekar ut övergripande riktning för det fortsatta arbetet med luftkvalitetsfrågor i Göteborg.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om luftkvalitet så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gårdavägen 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.9909584919525,57.7045857860678] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Gårdavägen 2" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}