Till sidans huvudinnehåll

Störas av buller


Om du har problem med buller i din bostad är det i första hand den som äger bullerkällan som du ska kontakta. Hjälper inte det eller om du inte kan nå rätt person så kan du kontakta miljöförvaltningen. Tillfälliga störningar är dock inget som miljöförvaltningen kan hjälpa till med.

Buller från fläktar

I många fastigheter finns det ventilationsfläktar och kylinstallationer. De kan finnas på utsidan av fasader, på vindar eller på andra platser i huset. Detta är installationer som kan orsaka buller om de inte är tillräckligt bullerdämpade eller inte placerats med hänsyn till dem som bor i närheten.

Vem har ansvaret?

Det är fastighetsägaren som har skyldighet att utreda klagomålet. Det innebär att fastighetsägaren, om det behövs, ska mäta hur hög ljudnivån är.

Vad kan jag själv göra?

Om du störs av buller i bostaden, vänd dig i första hand till din fastighetsägare och berätta om problemet. Försök att beskriva bullret och skriv ner vilka tider på dygnet som det låter och var du tror det kommer ifrån. En utförlig beskrivning av problemet kan göra det lättare för fastighetsägaren att lokalisera bullret. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare eller om ljudet kommer från en annan fastighet kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Fastighetsägaren är oftast huvudansvarig för installationer som till exempel fläktar, kylaggregat och liknande som finns på fastigheter. Om miljöförvaltningen informerar fastighetsägaren om klagomålet brukar hen ofta göra utredningar och åtgärder frivillig. Om inte fastighetsägaren gör det frivilligt kan miljöförvaltningen ställa krav på utredning och åtgärder.

För att kunna bedöma om ljudet är för högt använder miljöförvaltningen riktvärden från Naturvårdsverket för utomhusbuller och från Folkhälsomyndigheten för inomhusbuller.

Riktvärden som gäller utomhus vid fasad, för bland annat fläktar och värmepumpar: (anges som ekvivalent ljud)

  • 50 dBA (dagtid kl. 06-18)
  • 45 dBA (kväll kl. 18-22) samt lör-, sön- och helgdag (kl. 06-18)
  • 40 dBA (natt kl. 22-06)

Läs mer om riktvärden som gäller utomhusmiljöer på Naturvårdsverkets webbplats.

Riktvärden för buller inomhus, gäller för bostadsrum som till exempel sovrum:

  • Maximalt ljud45 dBA
  • Ekvivalent ljud 30 dBA
  • Ljud med hörbara tonkomponenter 25 dBA
  • Ljud från musikanläggningar 25 dBA

Det finns även riktvärden för lågfrekvent buller inomhus som du kan läsa om i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus FoHMFS 2014:13

Har du problem med buller från fläktar eller övriga installationer ska du i första hand, om det är möjligt, ta kontakt med den som är ansvarig för anläggningen. Om det inte löser sig efter att du kontaktat den som är ansvarig kan du anmäla det till miljöförvaltningen direkt på sidan Anmäl klagomål på boendemiljön.

Buller från verksamheter

Den som bor nära en restaurang eller annan typ av verksamhet kan bli störd av ljud därifrån, till exempel musik. Företag och föreningar ska ta hänsyn till och ha kunskap om att ljud från verksamheten kan störa närboende.

Vem har ansvaret?

Det är den som driver verksamheten som har skyldighet att utreda klagomål och måste undersöka om verksamheten medför ljudnivåer som är högre än de riktvärden som finns.

Vad kan jag själv göra?

Om verksamheten finns i den byggnad du bor i, vänd dig i första hand till din fastighetsägare och berätta om problemet. Försök att beskriva störningen, vilka tider på dygnet som det låter och var du tror det kommer ifrån. En bra beskrivning av problemet kan göra det lättare för fastighetsägaren att hitta störningen och kontakta rätt verksamhet. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare eller om verksamheten inte finns i den byggnad du bor i kan du vända dig till miljöförvaltningen. Du kan anmäla till miljöförvaltningen direkt på sidan Anmäl klagomål på boendemiljön.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Miljöförvaltningen informerar verksamheten om klagomålet. Det kan leda till att verksamheten utreder sina eventuellt störande ljud, och ser till att få bort dem. Om verksamheten inte gör det frivilligt kan miljöförvaltningen ställa krav på utredning och åtgärder.

För att bedöma om ljudet från verksamheten är för högt använder miljöförvaltningen riktvärden från Naturvårdsverket för utomhusbuller och från Folkhälsomyndigheten för inomhusbuller.

Buller från grannar

I flerfamiljshus kan ljud från grannar upplevas som störande. Hög ljudnivå från TV, musik, fester och skällande hundar är några exempel. Oavsett om man bor i hyresrätt eller bostadsrätt får man inte utsätta sina grannar för alltför mycket buller. Men man kan inte kräva att det ska vara helt tyst. Normala ljud som röster, stegljud och brus från vattenledningar får man tåla i viss omfattning.

Vem har ansvaret?

Det är fastighetsägaren som har skyldighet att utreda klagomålet. Större fastighetsägare har oftast en störningsjour som man kan vända sig till om störningen är akut. Ta kontakt med din fastighetsägare för att ta reda på om tjänsten finns tillgänglig för dig.

Vad kan jag själv göra?

Ibland räcker det att prata med grannen som stör. En god dialog med din granne kan ofta lösa problemet. I hus som är lyhörda händer det att din granne inte är medveten om att du upplever en störning. Om det inte hjälper att prata med grannen ska du vända dig till din fastighetsägare, som har ansvar för att utreda det hela.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Miljöförvaltningen handlägger i normalfallet inte störningar mellan grannar. Störningar orsakade av beteende eller hur någon nyttjar sin bostad kan hanteras med stöd av jordabalken eller ordningslagen. Upplever du störningar orsakade av dina grannar bör du i första hand kontakta dina grannar som ger upphov till störningen och därefter vid behov din fastighetsägare.

I Göteborg finns ett stort antal äldre fastigheter som inte klarar dagens krav på ljudisolering. Generellt sett ställs inte krav på att dessa fastigheter ska uppfylla dagens krav. För att miljöförvaltningen ska kunna ställa krav på bullerdämpande åtgärder måste störningen vara omfattande samtidigt som ljudisoleringen är sämre än vad som kan förväntas med tanke på fastighetens ålder och uppförande. I det fall fastigheten har förändrats genom ombyggnation eller andra mer omfattande ingrepp kan det vara så att fastigheten ska uppfylla dagens krav på ljudisolering.

Har du problem med buller från grannar kan du anmäla detta till miljöförvaltningen direkt på sidan Anmäl klagomål på boendemiljön.

Buller från byggplatser

Här kan du läsa mer om buller från byggplatser.

Buller från trafik

Trafiken är den dominerande bullerkällan i Göteborg. Buller från väg- och spårtrafik kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Många lever med en ljudnivå som inte är acceptabel. Med åtgärder som fönsterbyten, plank, trafikomläggningar och tunnelbyggen försöker väghållarna minska mängden bostäder som utsätts för störande ljud från trafiken.

Riktvärden

Hur hög ljudnivån måste vara i och utanför din bostad för att en åtgärd ska övervägas regleras av riktvärden som bestämts av riksdagen. Ljudnivån anges i måttenheten dBA (decibel A, där A anger att man använt ett filter som liknar hörselns känslighet). Det långsiktiga målet är att ljudnivå inte ska vara högre än 55 dBA vid fasad till bostäder, men i många fall går det inte att nå dit inom överskådlig tid. Stadsmiljöförvaltningen arbetar nu med målet att prioritera och åtgärda ljudproblemen vid alla bostadshus som utsätts för en ljudnivå på minst 63 dBA vid fasaden.

Göteborgs Stad har dessutom tagit fram en lokal vägledning när det gäller att tillämpa riktvärdena för trafikbuller i samband med att nya bostadsområden byggs.

Vägledning för trafikbuller i planeringen

Dokumentet beslutades i trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och klimatnämnden i december 2015.

Ljudnivån från trafiken vid ett bostadshus beror på hur många fordon som passerar på vägen och hur långt ifrån vägen huset ligger. Generellt krävs det en betydande trafikmängd under en stor del av dygnet för att ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån ska bli så hög att väghållaren behöver vidta en åtgärd. Du kan se hur många bilar som passerar på olika gator med hjälp av trafikmätningar, se på sidan Trafikmängder på olika gator.

I miljöförvaltningens webbkarta över uppmätt buller och luftföroreningar kan du se bullerläget på olika håll i Göteborg. Webbkarta med trafikbuller

Vibrationer

Vibrationer i fastigheter kan uppkomma av olika anledningar. Vid klagomål om vibrationer från väg gör stadsmiljöförvaltningen en okulär besiktning av vägen och om det visar sig att den är i sådant skick att den skulle kunna orsaka vibrationer kan det bli aktuellt med en vibrationsmätning. Denna görs genom att mätutrustning placeras i och på huset. Om du störs av vibrationer från väg, kontakta stadsmiljöförvaltningen på stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se

Vem har ansvaret?

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och kan ställa krav på att väghållaren vidtar en åtgärd om ljudnivån från trafiken överskrider de nationella riktvärdena.

Det är väghållaren som ansvarar för att genomföra åtgärder som dämpar ljudet om riktvärdena överskrids vid en bostad. I Göteborg är väghållaransvaret uppdelat mellan statliga Trafikverket (statliga vägar och järnväg) och kommunala stadsmiljöförvaltningen. I Göteborg finns även några enskilda vägar.

Störs du av buller från trafik?

Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen där du bor. I Göteborg är det antingen Trafikverket (större vägar och järnvägar) eller kommunala stadsmiljöförvaltningen (övriga vägnätet). Du kan lämna klagomål direkttill Trafikverket via deras webbplats på sidan Buller vid din fastighet - www.trafikverket.se eller till stadsmiljöförvaltningen.

Är du osäker på vem du ska vända dig till eller inte är nöjd med den hjälp du får kan du kontakta miljöförvaltningen. Om du har problem med buller från trafik kan du anmäla detta till miljöförvaltningen direkt på sidan Anmäl klagomål på boendemiljön.

Bullerbidrag

Fastighetsägare till fastigheter uppförda före 1997 kan ansöka om bidrag till fönsteråtgärder och ljudreducerande ventilationsgenomföringar samt bullerskärmar. Läs mer om Bullerbidrag.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring buller så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}