Till sidans huvudinnehåll

Val av insamlingssystem


Här kan du som är fastighetsägare, byggaktör eller projektör få vägledning om avfallsinsamlingssystem om du ska bygga om eller bygga nytt. Vägledningen handlar om restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar. Fastighetsägaren ansvarar även för hushållens grovavfall och farliga avfall.

Rekommenderade insamlingssystem

När du bygger om eller bygger nytt ska det, för att få bästa möjliga sortering, vara lika enkelt att lämna alla avfallsfraktioner. Ordna insamling av restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar nära, inom 50 meter från, fastighetens entré. I första hand rekommenderar vi kärl, i andra hand sopsug eller markbehållare, beroende på lokala förhållanden.

Kärl

Kärlen kan stå i miljörum, miljöhus, sopskåp eller på sorteringsgård. Tänk på arbetsmiljön för renhållarna när du väljer hur stora kärlen ska vara för tunga avfallsfraktioner som till exempel glas. Är framkomligheten begränsad, eller om kärlen inte kan placeras med dragväg på högst 25 meter till sopbilen, krävs andra lösningar. Även om du väljer ett annat system för insamling av avfallet (sopsug eller markbehållare) så rekommenderar vi att matavfallet samlas in i kärl. 

Sopsug med kompletterande behållare

När du bygger om eller bygger i tätbebyggd kvartersstad med vistelsegator, där gående och cyklister prioriteras, är sopsugsystem ett alternativ. Alla avfallsslag är inte lämpliga att hantera i sopsug vilket gör att du kommer att behöva kompletterande behållare som kärl eller markbehållare.

Markbehållare med kompletterande behållare

Om du bygger om eller bygger nytt flerbostadshus med mer än 50 lägenheter är markbehållare ett alternativ till kärlen. Tänk på att det behövs en plan uppställningsyta för kranbilen när markbehållaren ska tömmas. 

Övriga rekommendationer

I områden med gångfarts- och vistelsegator är det risk för olyckor när avfallet ska samlas in. Anlägg servicegator med angöringsytor eller lokalgator med blandtrafik för att minska risken. Bärighetsklass 2 krävs på vägar och stoppställen för sopbilar.

I tät kvartersstad rekommenderar vi att de olika fastighetsägarna samverkar för att hitta de bästa lösningarna för avfallshanteringen.

Det är avgörande att det finns plats för sortering av allt avfall inne i lägenheterna, speciellt för matavfall, för att avfallsinsamlingen ska fungera helt.

Insamlingssystem som vi inte rekommenderar

Vi rekommenderar inte insamling av sorterat material i färgade påsar för optisk maskinell sortering. Kretslopp och vatten planerar inte att bygga någon sorteringsanläggning för detta och informerar därför inte heller om detta sätt att sortera.

Köksavfallskvarnar för matavfall kopplade till avloppsnätet (direkt eller via tank) är inte tillåtet enligt Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna VA-anläggningen (ABVA).  Att tillföra extra näring till avloppssystemet via matavfallskvarnar innebär att stora resurser (energi och kemikalier) måste tillföras vid avloppsreningsverket för att rena bort dessa näringsämnen från avloppsvattnet. Om matavfallet samlas in via papperspåse är näringsämnena istället en tillgång som kan producera värdefull biogas och biogödsel. Större andel av näringsämnena kan också återföras till kretsloppet via insamling på detta sätt än via avloppsnätet.

Val av insamlingssystem

Mer detaljerad information om vad som krävs för att de olika insamlingssystemen ska fungera rent praktiskt finns i handledningen Gör rum för miljön.

För- och nackdelar med olika avfallsinsamlingssystem

Kärl

Avfallsinsamling i kärl är ett flexibelt system som går att justera efter behov. Plockanalyser visar att renheten på till exempel matavfallsfraktionen är högre än för övriga system. Kärl kräver lägre investeringskostnader än andra system, men driftskostnaden kan bli högre beroende på markhyran för utrymmet där kärlen står. Insamling i kärl kräver större ytor eller tätare hämtningar när stora volymer samlas in, jämfört med sopsug och markbehållare.

Våra erfarenheter visar att sortering av avfall i kärl är pedagogiskt bättre än sortering i dolda system som markbehållare och sopsug, eftersom avfallslämnaren ser avfallet i kärlet. Man kan också justera om man sorterat fel. Detta gäller speciellt matavfall, där det genomgående blir bättre sorterat i kärl än i andra system. Oavsett vilket system du väljer är rekommenderar vi att matavfallet samlas i kärl.

Sopsug med kompletterande behållare

Sopsug kräver mindre markyta och ger ökad flexibilitet när det gäller placering av både inkast för avfallet och tömningspunkt för sopbilen. Det krävs färre transporter för det avfall som samlas in i sopsug och risken för dålig lukt minskar.

Eftersom vissa avfallsfraktioner inte fungerar i sopsug behövs kompletterande system för insamling av dessa. Det kan även vara bra att ha kompletterande behållare för det restavfall som inte får plats i sopsugen och som riskerar att skapa stopp. För att dra nytta av att avfallstransporter inte behöver köra i den tätbebyggda miljön blir placeringen av de kompletterande behållarna viktig så att de är tillgängliga från lämpliga angöringsplatser vid farbara vägar. Sopsug kräver högst investeringar av alla system och ställer högre tekniska krav på driften men ger något lägre hämtkostnader än övriga.

För vissa verksamheter såsom vårdinrättningar är sopsug ett mycket bra system då det minskar den manuella hanteringen av avfallet och minskar lukt. För andra verksamheter med stort och blött avfall såsom vissa restauranger kan sopsug vara ett mindre bra alternativ.

Markbehållare med kompletterande behållare

Arbetsmiljömässigt är markbehållare med kompletterande behållare något bättre än kärl. Markbehållare klarar stora volymer vilket gör att ytbehovet och transportarbetet minskar jämfört med kärl. Risken för lukt från lagringen av avfallet minskar också. Totalekonomin för markbehållare ligger vanligtvis på samma nivå eller lägre än för kärl.

Färgade påsar med sorteringsanläggning för optisk sortering

I dag saknas erfarenheter av insamling i svenska flerbostadshus via färgade påsar för de olika fraktionerna. Vi planerar ingen sorteringsanläggning för färgade påsar i Göteborg. Vi behöver utreda hållbarheten av detta system innan vi överväger en sorteringsanläggning för Göteborgs Stad. 

Lagar och regler

Här kan du läsa mer om de lagar och regler som styr avfallshanteringen.

Denna vägledning bygger på en hållbarhetsanalys av insamlingssystem för flerbostadshus gjord med stöd av Göteborgs Stads avfallsrelaterade mål.


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}