Tillgängliga bostäder

Göteborgs Stad inventerar tillgängligheten i och runt bostäder på två olika sätt. T-märkning visar om lägenheten är tillgänglig för en person som använder rollator. TIBB undersöker tillgängligheten i flerbostadshusens gemensamma utrymmen och ger ett underlag för åtgärder. Detta arbete har pågått sedan 2002.

Utvecklingsarbetet inriktas på följande områden

  • Tillgänglighet i nyproducerade bostäder och i offentliga lokaler och miljöer
  • Tillgänglighet i samband med renovering och ombyggnad
  • Tillämpning av fastighetsnämndens definition om hur tillgänglighet kan beskrivas inom det befintliga bostadsbeståndet, T-märkning
  • Inventering av flerbostadshus enligt TIBB

Stadsbyggnadskontoret är den myndighet som ansvarar för beslut kring bygglov och åtgärder av enkelt avhjälpta hinder. Fastighetskontoret ansvarar för stöd och rådgivning inom tillgänglighetsområdet för samtliga förvaltningar och bolag inom Göteborgs stad.

Verktyg

T-märkning av bostäder

I syfte att öka möjligheten för den ökande andelen äldre bostadssökande att hitta rätt från början har Göteborgs Stad tillsammans med privata och kommunala aktörer tagit fram ett verktyg för att inventera det befintliga bostadsbeståndet med avseende på tillgänglighet - en T-märkning. Om T-märkning

TIBB

Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd (TIBB) är ett inventeringsverktyg som undersöker vägen mellan bostaden och den offentliga miljön. Flerbostadshusens trapphus, miljöhus, angöring och så vidare undersöks och den inventerade adressen eller porten tilldelas en av fem möjliga tillgänglighetsnivåer. Varje nivå anger vilka åtgärder som krävs för att porten i fråga ska uppnå nästa nivå av tillgänglighet. Fastighetskontoret samarbetar med fastighetsägare kring inventeringsarbetet. Resultatet används bland annat till att identifiera potentiella trygghetsboenden. 

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som lämnas till personer med funktionsnedsättning för att kunna göra sin bostad mer funktionell. Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Fastighetskontorets förtursverksamhet

Fastighetskontoret ansvarar för samordning av kommunens insatser inom det bostadssociala området och anvisning av bostäder till hushåll med särskilda behov. Detta innebär bland annat att bostadsenheten anvisar bostäder till hushåll som av medicinska eller sociala skäl har svårigheter att ordna sitt boende på egen hand. 

Grunden för arbetet med kommunala kontrakt är ett samarbetsavtal mellan fastighetsnämnden och bostadsmarknadens parter i Göteborg. Avtalet reglerar tillgången till lägenheter och förutsättningarna för att få en bostad på detta sätt. 

Målet med det kommunala kontraktet är att hyresgästen får eget förstahandsavtal med fastighetsägaren. Om kommunala kontrakt

Gemenskap, tillgänglighet och teknik är Gôrbra för äldre

Äldre i Göteborg ska kunna bo kvar längre i sina hem när Göteborgs stad och flera bostadsbolag nu investerar i ökad gemenskap, bättre tillgänglighet och ny teknik för att skapa goda boendemiljöer. Senior Göteborg.