Småskalig sol- och vindenergi

Sedan den 1 augusti 2018 krävs inte bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på en byggnad så länge de följer byggnadens form, även om de påverkar byggnadens utseende. Detta gäller under förutsättning att den monteras utanpå fasaden eller taket, men inte om den integreras i fasad och/eller tak för då är det en fasadändring som kräver bygglov.

Observera att solceller eller solfångare på byggnader som är kulturhistoriskt särskilt värdefulla eller ligger i ett område som finns med i bevarandeprogram kräver bygglov. Detsamma gäller byggnader som ligger inom eller i anslutning till område som är av riksintresse för totalförsvaret.

Det kan också finnas krav på utökad lovplikt i vissa detaljplaner, så kontrollera alltid vad som gäller för just din fastighet. Om solenergianläggningen påverkar bärande konstruktion eller brandskydd kan det vara anmälningspliktigt och kräver då ett startbesked från byggnadsnämnden.