Allmänna villkor för tomträttsavtal

Till varje fastighet med tomträtt hör ett avtal, där hyresvillkoren finns angivna. Med fastighet menas tomtmarken. Till varje tomträttsfastighet hör ett specifikt avtal, men de allmänna villkoren är alltid desamma.

Allmänna villkor för tomträttsavtal för bostäder

1. Upplåtelse

Från och med avtalat datum, upplåtelsedagen, upplåter fastighetsägaren tomträtten till tomträttshavaren. Tomträttshavaren ansvarar för att ha besiktigat fastigheten. I och med upplåtelsen avstår tomträttshavaren från att göra något form av anspråk på fastigheten gällandes fel och brister.   

2. Avgift

Den årliga tomträttsavgiften (avgift för marken)  är, om inget annat har avtalats eller bestämt av domstol, angiven avgift i avtalet. Tomträttsavgiften ska betalas kvartalsvis och i förskott senast sista vardagen före avsedd period. Om avgiften inte har betalats i tid utgår dröjsmålsränta enligt gällande lag på förfallet belopp till dess betalning sker. Har via dom eller annat bestämts att avgift ska utgå med högre belopp än förut, ska dröjsmålsränta enligt gällande lag betalas på mellanskillnaden mellan betalt belopp och de belopp som ska utgå efter nämnda tidpunkt från respektive förfallodag till dess betalning sker. 

3. Ändamål

På fastigheten, som endast får användas för angivet ändamål, ska planerad byggnad uppföras och bibehållas med det antal kvadratmeter som är angivet , det vill säga antal kvadratmeter bruttoarea (BTA) uppdelad enligt ovan angiven disposition. Senast 12 månader efter det att byggnaden på fastigheten blivit inflyttningsklar ska obebyggd del av fastigheten vara iordningställd enligt föreskrifter/ direktiv i detaljplanen och i bygglovsärendet. 

4. Ändring av utnyttjande

Ändring av tomträttens användning får inte ske utan fastighetsägarens medgivande. Innan sådan ändring sker ska tomträttshavaren, om fastighetsägaren anser att det behövs, skriva tilläggsavtal med fastighetsägaren angående avgift och övriga villkor, som gäller vid förändrat nyttjande av tomträtten.  

5. Bygglov

 Varje byggnadsåtgärd som kräver bygglov ska tomträttshavaren anmäla till fastighetsägaren i samband med att bygglov söks. Uppförd byggnad får inte rivas utan fastighetsägarens medgivande.  

6. Underhåll med mera

Byggnader och uppförda anläggningar på fastigheten ska underhållas av tomträttshavaren. Om byggnader/anläggningar förstörs eller skadas av eld eller på annat sätt, ska de återuppbyggas eller repareras inom bestämd tid om inte annan överenskommelse avtalats mellan fastighetsägaren och tomträttshavaren. Tidsperioden ska vara skälig och bestäms av fastighetsägaren. Även obebyggd del av fastigheten ska hållas i ett vårdat skick.

7. Yt- och grundvatten

Tomträttshavaren ansvarar för att, på egen bekostnad, vidta nödvändiga åtgärder för att avleda ytvatten från fastigheten så att grannar inte besväras. Fastighetsägaren ansvarar inte för skada orsakad av vattenavrinning från angränsande fastighet (allmän plats). Om det visar sig nödvändigt, ska tomträttshavaren ta hand om  avrinning av yt- och grundvatten från allmän plats. Ersättningsskyldighet för fastighetsägaren sker endast om fastighetsägaren orsakat ökad vattenavrinning efter att fastigheten upplåtits med tomträtt.

8. Kontroll

För kontroll av avtalets tillämpning är tomträttshavare skyldig att lämna nödvändiga upplysningar till fastighetsägaren och ge tillfälle till besiktning.

9. Servitut med mera

Tomträttshavaren får inte utan fastighetsägarens medgivande upplåta servitut eller annan särskild rättighet än panträtt, nyttjanderätt eller sådan rätt som följer av detta avtal.  

10. Ändring av avgift

Avgiften för tomträttsavtalet gäller i 10 år från och med upplåtelsedagen. Därefter regleras avgiften vart tionde år.

11. Uppsägning av avtalet

Fastighetsägaren kan endast säga upp tomträttsavtalet i slutet av de i lagen, angivna minimiperioderna. Den första perioden är 60 år efter upplåtelsedagen. Därefter vart 40:e år. Detta gäller enligt 13 kapitlet jordabalken.  

12. Förpliktelser med mera

Tomträttshavaren är skyldig att under upplåtelsetiden ansvara för alla skyldigheter och förpliktelser som innehavet av  tomträtten och fastigheten kan komma att orsaka.

13. Intrång och nyttjande

Fastighetsägaren eller annan part som har tillstånd ska få tillträde till fastigheten, om det är nödvändigt, för att kunna dra fram och bibehålla ledningar på fastigheten eller i direkt anslutning till byggnad. Om intrång eller nyttjande sker utan tomträttshavarens intresse är fastighetsägaren inte ersättningsskyldig.   

De skador som kan uppstå på byggnad, eller annan anläggning, ska tomträttshavaren ha ersättning för. Om på grund av ändring i detaljplan del av fastigheten måste tas i anspråk till gata, annat trafikändamål eller tomtmark för allmänt ändamål, kan fastighetsägaren nyttja denna del utan att sänka tomträttsavgiften. I dessa fall har tomträttshavaren rätt till ersättning för eventuella kostnader som uppstår vid ovan nämnda åtgärder.  

14. Anslutningsavgifter med mera

Tomträttshavaren betalar kostnaderna för VA-anslutning och kostnader för anslutning av el, fjärrvärme samt eventuell anslutning till gemensamhetsanläggning.

15. Överlåtelse av avtalet

Vid överlåtelse av tomträtten ska tomträttshavaren anmäla detta till fastighetsägaren.    

16. Inskrivning

Fastighetsägaren åtar sig att vidta nödvändiga inskrivningsåtgärder. Kostnader i samband med inskrivningsåtgärd ska bekostas av tomträttshavaren.