Bostadsförsörjning i Göteborg

Kommunen har, enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. I Göteborgs Stad har fastighetsnämnden detta uppdrag.

Program för bostadsförsörjning i Göteborg 2021-2026

Programmet antogs av kommunfullmäktige 2021 och är ett mål- och strategidokument samt ett brett kunskapsunderlag som anger den övergripande inriktningen för stadens arbete med bostadsförsörjningen i Göteborg. Det ger även en samlad bild av behov, efterfrågan och utmaningar för olika grupper samt beskriver stadens åtgärder för att möta dessa behov. Programmet innehåller även en övergripande beskrivning av utvecklingen när det gäller befolkningen och bostadsbeståndet.

Program för bostadsförsörjning Göteborg 2021-2026

Innehåll i statistikrapporterna

Byggstatistiken följer upp bostadsbyggandet i Göteborg och innehåller uppgifter om antal bostäder som färdigställs, antal bostäder som påbörjas och antal bostäder som är under byggande (pågående). Statistiken fördelas bland annat på stadsdel och upplåtelseform.

Här finns statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens sammansättning och utveckling

Filer och dokument