Ramprogram för lokaler

När staden planerar och bygger nya lokaler för kommunal service finns en framtagen gemensam standard - ett ramprogram.

Ramprogrammet innehåller anvisningar för funktioner som ska finnas i exempelvis vård- och omsorgsboenden och förskolor så att miljön i lokalen blir behovsanpassad, praktisk, säker och stimulerande för alla som vistas i lokalerna.
Det finns ramprogram för förskolor och skolor, vård- och omsorgsboenden och bostad med särskild service (BmSS).

Ramprogram är ett stöd för att kommunstyrelsen ska kunna ha en samlad strategisk styrning för att byggnationerna ska vara likvärdiga över hela staden. Det är också ett stöd för berörda nämnder som kan säkerställa lokalernas nytta och en samlad styrning för genomförandet av lokalprojekt. 
De uppfyller myndigheternas krav på lokaler. De är dessutom framtagna utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och beskriver hur man skapar en praktisk, trygg och stimulerande livsmiljö för invånare som bor, vistas och arbetar i kommunala lokaler.

Ramprogrammen ska också säkerställa att staden bygger med samma kvalitet överallt och att lokalerna är likvärdiga, hållbara och lätta att underhålla.

Under hösten 2018 påbörjades arbetet att revidera ramprogrammen för förskola och grundskola.

Ramprogram för kommunala verksamheter

Filer och dokument