Byggemenskap - gemenskapsboende

Vill du påverka ditt eget boende och undrar hur man som boende kan engagerar sig mer i byggprocessen? Byggemenskap eller gemenskapsboende kan vara svaret.

Vad är byggemenskap - gemenskapsboende?

En vanlig definition av byggemenskap är en grupp av människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Det handlar alltså om att de som ska bo i huset gemensamt går ihop, planerar dess utformning och är sin egen byggherre. Det vanligaste är att en byggemenskap tillsammans utvecklar ett flerbostadshus.

Erfarenheter visar att detta sätt att genomföra ett byggprojekt ger en höjd byggkvalitet, intressantare arkitektur, större mångfald och ett djupare engagemang i det egna boendet, vilket bidrar till en stärkt social hållbarhet.

I Sverige har fortfarande relativt få projekt av den här typen startats och genomförts. Det innebär att det ännu inte finns en etablerad modell. Byggemenskaper är inte kopplat till någon särskild upplåtelseform. En viktig princip för byggemenskaper är alltså att de som ska bo i ett hus beslutar hur det ska utformas och vilka kvaliteter det ska ha. Förutom gestaltning av byggnaden ansvarar också byggemenskapen för t ex projektering, finansiering och upphandling av entreprenör. I ett tidigt skede kan en byggemenskap bestå av en mindre grupp som sedan successivt fylls på. Eftersom byggemenskap förutsätter eget kapital av de som kommer att bo i huset, behöver gruppen vara bildad i god tid innan projektet ska genomföras.

Bogemenskap

Med bogemenskap eller gemenskapsboende menar vi i det här sammanhanget olika former av kollektivt boende. Det består ofta av en grupp lägenheter samt gott om gemensamma utrymmen. En vanlig form är att de boende skapar en förening som sedan blockhyr hela eller delar av en byggnad. Att initiera denna form av boende förutsätter därför en förening i samverkan med någon aktör som vill bygga. Även andra former kan vara möjligt. Vad och hur mycket man vill vara med och påverka sitt eget boende kan variera. Intresset för byggemenskaper går ofta hand i hand med en ambition om gemenskapsboende.

Markanvisning

En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på vissa givna villkor, få förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse inom visst markområde som staden äger. Vissa av dessa markanvisningar är riktade direkt till byggemenskaper och/eller gemenskapsboende. I dessa fall sker ofta markanvisning efter färdig detaljplan. Även andra markanvisningar är öppna för bygg- och bogemenskaper att lämna in en ansökan på.

Kommunens markanvisningar annonseras på www.goteborg.se/planochbyggprojekt. I annonserna framgår förutsättningarna för den aktuella markanvisningen och vilka projektspecifika krav som ställs på de som ansöker.

Är ni en grupp som har funderingar på att gå ihop eller redan bildat en förening för byggemenskap eller ett gemenskapsboende?

Kontakta oss gärna för frågor om hur det går till att ansöka om markanvisning.

Kontaktuppgifter:

Göteborgs Stad Fastighetskontoret
Box 2258
403 14 Göteborg

​Lea-Vanessa Lohr, tel 031-368 13 24
Utvecklingsledare