Frågor och svar om bostadsanpassning

Här hittar du svar på frågor om bostadsanpassningsbidrag.

Frågor och svar

 • Kan man få bostadsanpassningsbidrag till alla typer av bostäder?

  Ja, om du bor där permanent. Du kan inte få bidrag om du bor i ett äldreboende, eller annan bostad med särskild service.

 • Vem ser till att anpassningen blir utförd?

  Det är alltid den som fått beslutet som ska beställa arbetet. Kommunen beslutar endast om bidragets storlek och är aldrig beställare eller utförare av anpassningen. Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och den entreprenör du väljer.

 • Får jag några kostnader för bostadsanpassningen?

  Nej, bidraget täcker hela kostnaden för de åtgärder du beviljas bidrag för.


 • Vad innebär en skälig kostnad?

  En skälig kostnad är en summa som ska täcka de åtgärder som krävs för att uppfylla dina behov utifrån din funktionsnedsättning, och göra din bostad ändamålsenlig.

  Bostadsanpassningsbidrag lämnas med belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. För att kommunen ska kunna ta fram en skälig kostnad behövs en offert eller kostnadsberäkning. Anpassningen ska uppfylla de krav som kommunen ställer på funktion och kvalitet. Finns det olika alternativ för utförandet ska den minst kostnadskrävande åtgärden väljas.

 • Kan jag kombinera bostadsanpassningsbidrag och ROT-avdrag?

  Nej, du kan inte få dubbla bidrag.

 • Kan jag få bostadsanpassningsbidrag för att installera en tvättmaskin eller diskmaskin?

  Ja, men bidraget omfattar endast själva installationen, det vill säga framdragning av el, vatten och avlopp. Inköp av maskinen får du stå för själv.

 • Vilka regler gäller vid reparation av anpassningar?

  Du kan få bidrag för reparation eller service av teknisk avancerad utrustning, till exempel dörrautomatik, hiss eller bidétoalett. Du kan också få bidrag för besiktning av hiss. Bidrag beviljas inte för normalt bostadsunderhåll.

 • Det är fel på min dörröppnare/sändare, hur felanmäler jag?

  Kontakta fastighetskontoret för mer information och felanmälan. Vi tar emot din felanmälan under kontorstid. Du har själv ansvar för att byta batterier i din handsändare, den kostnaden kan du ej få bidrag till.

 • Återanvänder ni anpassningar som gjorts?

  Nej, eftersom det är den som beviljats bidrag som äger anpassningen kan kommunen inte ta tillbaka den.

 • Kan jag bli återbetalningsskyldig?

  Kommunen kan endast kräva återbetalning av bidrag helt eller delvis i följande två fall;

  • Om den som mottagit bidraget lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats ut med för högt belopp.
  • Om bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.
 • Hur hanterar ni mina personuppgifter när jag ansöker om bostadsanpassningsbidrag?

  Personuppgiftsansvarig Fastighetsnämnden Göteborgs Stad (Fastighetskontoret)
  E-post: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se
  Telefon: 031-365 00 00
  Kontaktperson: Pertti Ruha

  Dataskyddsombud Namn: Kiana Fanaey
  E-post: dso@intraservice.goteborg.se

  Vilka personuppgifter behandlar vi? Hur har vi fått in dina personuppgifter?

  Vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat till oss när du fyllde i din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. För att kontrollera att de uppgifter du lämnat stämmer inhämtar vi även uppgifter från fastighetsregistret, där vi också ser tidigare fastighetsägare med mera, samt uppgifter från folkbokföringsregistret där vi också ser civilstånd och ursprungsland. Om du har lämnat ditt medgivande kan vi också inhämta kompletterande uppgifter om din funktionsnedsättning från din intygsgivare.

  Varför behandlar vi dina personuppgifter?

  Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan om bostadsanpassningsbidrag och administrera eventuella bidragsutbetalningar. Fastighetskontoret kommer inte att behandla personuppgifterna för något annat syfte än det avsedda och de kommer inte heller att överföras till ett land utanför EU eller till någon internationell organisation. Vi kommer inte heller att nyttja automatiserat beslutsfattande.

  Vem får ta del av dina personuppgifter?

  Under handläggningen lämnar vi dina kontaktuppgifter till en eller flera entreprenörer som ska beräkna kostnaden för din anpassning. Om du bett oss att ta in din fastighetsägares medgivande har vi även lämnat personnummer, namn, adress och ansökta åtgärder till denne. När handläggningen är avslutad skickas en kopia på ditt beslut tillsammans med dina kontaktuppgifter till den entreprenör som lämnat det anbud som vi grundar bidragets storlek på, till din intygsgivare samt i vissa fall till din fastighetsägare om du inte äger din bostad.