Frågor och svar om bostadsanpassning

Här hittar du svar på frågor om bostadsanpassningsbidrag.

Frågor och svar

 • Kan jag få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa ett fritidshus?

  Ja, om du bor där permanent. Du kan inte få bidrag om du bor i ett äldreboende, eller annan bostad med särskild service.

 • Kan jag få bostadsanpassningsbidrag för att installera en tvättmaskin eller diskmaskin?

  Ja, men bidraget omfattar endast själva installationen, det vill säga framdragning av el, vatten och avlopp. Inköp av maskinen får du stå för själv.


 • Kan man få bidrag för att återställa anpassningar?

  Fastighetsägare kan söka återställningsbidrag för att återställa anpassningar. Det gäller anpassningar som har utförts i eller i anslutning till  hyresrätt eller i anslutning till en bostadsrätt. Bidrag kan medges om anpassningen inte längre används och den är till nackdel för andra boende.  Är lägenheten en hyresrätt, och bidrag för återställning söks, så ska den även anvisas till kommunen. Småhusägare kan inte få återställningsbidrag.

 • Kan jag kombinera bostadsanpassningsbidrag och ROT-avdrag?

  Nej, du kan inte få dubbla bidrag.

 • Behöver jag fråga min hyresvärd/bostadsrättsförening?

  För att få bostadsanpassningsbidrag behöver din hyresvärd, bostadsrättsförening eller de som äger eller innehar hyreskontrakt till bostaden godkänna att du anpassar bostaden. Ägaren av bostaden måste också avstå från krav på återställande.

 • Kan jag få bostadsanpassningsbidrag om jag flyttar?

  Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad. Är den nya bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder. Det kan handla om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

 • Vilka regler gäller vid reparation av anpassningar?

  Du kan få bidrag för reparation eller service av teknisk avancerad utrustning, till exempel dörrautomatik, hiss eller bidétoalett. Du kan också få bidrag för besiktning av hiss. Bidrag beviljas inte för normalt bostadsunderhåll.


 • Återanvänder ni anpassningar som gjorts?

  Nej, eftersom det är den som beviljats bidrag som äger anpassningen kan kommunen inte ta tillbaka den.


 • Måste jag själv lägga ut pengar för anpassningen innan jag får bidraget?

  Nej, utbetalning av bidraget kan göras direkt till den som utfört anpassningen om du vill det. Utbetalning görs först när åtgärden är utförd. Vid omfattande anpassningar kan delbetalningar göras.

 • Kan jag ansöka om bostadsanpassningsbidrag i efterhand?

  Ja, men du måste genom intyg kunna styrka att anpassningen var nödvändig för dig då den gjordes. Du behöver också redovisa kostnaderna du haft för anpassningen, genom kopia på faktura eller kvitto. I vissa fall behöver du även visa hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes.

 • Det är fel på min dörröppnare/sändare, hur felanmäler jag?

  Kontakta fastighetskontoret för mer information och felanmälan. Vi tar emot din felanmälan under kontorstid. Du har själv ansvar för att byta batterier i din handsändare, den kostnaden kan du ej få bidrag till.


 • Kan man få bostadsanpassningsbidrag till alla typer av bostäder?

  Du kan inte få bidrag om du bor i ett äldreboende, eller annan bostad med särskild service. Men i övrigt ja, om du bor där permanent.

 • Vad kan jag få bostadsanpassningsbidrag för ?

  För åtgärder som gäller fast funktioner i bostaden, du ska kunna förflytta dig, sova och vila, laga mat och ta dig in och ur bostaden.

 • Vem kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

  Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning ska du ange barnet som sökande av bidrag. 

 • Vem ser till att anpassningen blir utförd?

  Det är alltid den som fått beslutet som ska beställa arbetet. Kommunen beslutar endast om bidragets storlek och är aldrig beställare eller utförare av anpassningen. Konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och den entreprenör du väljer.


 • Får jag några kostnader för bostadsanpassningen?

  Nej, bidraget täcker hela kostnaden för de åtgärder du beviljas bidrag för.

 • Vad innebär en skälig kostnad?

  En skälig kostnad är en summa som ska täcka de åtgärder som krävs för att uppfylla dina behov utifrån din funktionsnedsättning, och göra din bostad ändamålsenlig.
  Bostadsanpassningsbidrag lämnas med belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. För att kommunen ska kunna ta fram en skälig kostnad behövs en offert eller kostnadsberäkning. Anpassningen ska uppfylla de krav som kommunen ställer på funktion och kvalitet. Finns det olika alternativ för utförandet ska den minst kostnadskrävande åtgärden väljas.

 • Kan jag bli återbetalningsskyldig?

  Kommunen kan endast kräva återbetalning av bidrag helt eller delvis i följande två fall:

  • Om den som mottagit bidraget lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats ut med för högt belopp.
  • Om bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.


 • Så här hanterar vi dina personuppgifter när du ansöker om bostadsanpassningsbidrag

  Så här hanterar vi dina personuppgifter när du ansöker om bostadsanpassningsbidrag

  Personuppgiftsansvarig Fastighetsnämnden Göteborgs Stad (Fastighetskontoret)
  E-post: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se
  Telefon: 031-365 00 00
  Kontaktperson: Pertti Ruha

  Dataskyddsombud Namn: Kiana Fanaey
  E-post: dso@intraservice.goteborg.se

  Vilka personuppgifter behandlar vi? Hur har vi fått in dina personuppgifter?

  Vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat till oss när du fyllde i din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. För att kontrollera att de uppgifter du lämnat stämmer inhämtar vi även uppgifter från fastighetsregistret, där vi också ser tidigare fastighetsägare med mera, samt uppgifter från folkbokföringsregistret där vi också ser civilstånd och ursprungsland. Om du har lämnat ditt medgivande kan vi också inhämta kompletterande uppgifter om din funktionsnedsättning från din intygsgivare.

  Varför behandlar vi dina personuppgifter?

  Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan om bostadsanpassningsbidrag och administrera eventuella bidragsutbetalningar. Fastighetskontoret kommer inte att behandla personuppgifterna för något annat syfte än det avsedda och de kommer inte heller att överföras till ett land utanför EU eller till någon internationell organisation. Vi kommer inte heller att nyttja automatiserat beslutsfattande.

  Vem får ta del av dina personuppgifter?

  Under handläggningen lämnar vi dina kontaktuppgifter till en eller flera entreprenörer som ska beräkna kostnaden för din anpassning. Om du bett oss att ta in din fastighetsägares medgivande har vi även lämnat personnummer, namn, adress och ansökta åtgärder till denne. När handläggningen är avslutad skickas en kopia på ditt beslut tillsammans med dina kontaktuppgifter till den entreprenör som lämnat det anbud som vi grundar bidragets storlek på, till din intygsgivare samt i vissa fall till din fastighetsägare om du inte äger din bostad.

  Vi anlitar externa IT-systemleverantörer för drift och utveckling av det IT-system där din ansökan hanteras. Vi anlitar även extern leverantör för genomförande av kundundersökningar. Dessa leverantörer har tillgång till dina uppgifter men får bara hantera dessa enligt fastighetskontorets instruktioner och de får inte lämna ut uppgifterna till någon annan. Även i andra fall kan vi behöva lämna ut dina personuppgifter om någon begär det med stöd av offentlighetsprincipen.

  Hur länge sparas dina personuppgifter?

  Dina personuppgifter kommer att behandlas av fastighetskontoret så länge vi har behov av att administrera din ansökan. Dina uppgifter kan komma bevaras längre än så för att uppfylla arkivlagens krav om bevarande av allmänna handlingar i arkiv.

  Vilka rättigheter har du?

  Du har rätt att begära rättelse eller radering samt begränsning av behandling av personuppgifterna. Du har också rätt till dataportabilitet samt rätt att invända mot hanteringen av personuppgifterna. Fastighetskontoret är en myndighet vilket innebär att vissa av dina rättigheter är begränsade på grund av andra lagar. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som fastighetskontoret behandlar om dig. Kontakta i så fall kontaktpersonen på fastighetskontoret. Kontaktuppgifterna hittar du högst upp. Du har också rätt att framföra klagomål om fastighetskontorets hantering av personuppgifter till Datainspektionen.