När du fått ditt beslut

När du fått ditt beslut om bostadsanpassningsbidrag. Läs igenom det och medföljande bilagor! Här finns information som är viktig att känna till. Har du frågor kontakta din handläggare.

Om du är nöjd med beslutet

Är du är nöjd med beslutet kan du anlita en entreprenör som utför anpassningen. Kommunen beslutar endast om bidragets storlek och är aldrig beställare eller utförare av anpassningen. Du är beställare av arbetet och konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och utförande entreprenör.

Du väljer själv vilken entreprenör som ska anlitas. Väljer du någon annan än den entreprenör som lämnat den bidragsgrundande offerten ska du kontakta din handläggare för mer information.

Om du är missnöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Ditt överklagandet ska vara skriftligt och innehålla vad du är missnöjd med och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska alltid skickas till fastighetskontoret för omprövning. Om fastighetskontoret inte finner någon anledning till att ompröva beslutet skickar vi ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg utan dröjsmål.

Överklagandet måste ha inkommit till oss senast tre veckor från den dag då du tog emot beslutet. Om det inte har inkommit i tid avvisas det.

Överklagandet skickas till fastighetskontoret

Göteborgs Stad Fastighetskontoret
Bostadsanpassningsenheten
Box 2258
403 14 Göteborg

Utbetalning av bidrag

När din bostadsanpassning är klar och du är nöjd med entreprenörens arbete kan ditt bidrag betalas ut. Det sker efter att handläggaren tagit del av fakturor och kvitton för anpassningen. Vid mer omfattande anpassningar gör handläggaren ofta en slutkontroll på plats innan bidraget betalas ut.

Om du istället vill att fastighetskontoret betalar fakturan för dig skriver du under blanketten ”Fullmakt för utbetalning” som entreprenören har med sig när arbetet är klart.

Återbetalning av bidrag

Kommunen kan endast kräva återbetalning av bidrag helt eller delvis i följande två fall:

  • Om den som har mottagit bidraget har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att bidrag felaktigt lämnats eller lämnats med ett för högt belopp.

  • Om bidraget lämnats felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.