Radon

I Göteborg finns det många lägenheter som har en eller flera väggar av blå lättbetong, där det finns risk för att radonhalterna är högre än referensvärdet. När det gäller markradon ligger Göteborg till största delen i ett låg- eller normalriskområde, men det kan ändå bli problem med radon i bostäder med direkt markkontakt. Vårt kommunala dricksvatten kommer från ytvatten och innehåller inte radon.

Bor du i lägenhet?

Bor du i en lägenhet och har frågor om radon ska du i första hand prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det är deras ansvar att ta reda på om det finns problem med radon i huset och vid behov också se till att radonhalterna sänks. Fastighetsägaren är skyldig att känna till hur radonsituationen är i huset.

Bor du i småhus?

Om du äger din egen villa eller radhus har du själv ansvaret för att mäta och göra åtgärder för att få ner radonhalterna.

Boverket har tagit fram en radonguide för dig som bor i småhus.

Du kan mäta radon i din bostad genom att köpa radondosor från ett ackrediterat (godkänt) mätlaboratorium. Mätningen ska pågå under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Dosor för radonmätning kan du beställa hos ett av de mätlaboratorier som är ackrediterade, det vill säga godkända, för undersökningar på inomhusluft av Swedac (en myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga).

När du ska åtgärda radonhalter över 200 Bq/m3 så kan du söka radonbidrag. Läs mer om villkoren om radonbidrag på Boverkets hemsida.

Har du egen brunn?

Radonhalterna är obetydliga i Göteborgs två vattentäkter Göta älv och Delsjöarna. Däremot kan det finnas högre radonhalter i djupborrade enskilda vattentäkter. Har du egen brunn bör du kontrollera detta. Läs mer under Eget vatten.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att åtgärda problemen med radon kan du anlita en konsult som har kunskap om hur man kan åtgärda problemet. Konsulter som arbetar med radon kan du exempelvis hitta på nätet.

Markradon?

Ta del av radonriskkartan för att se om aktuell fastighet ligger inom låg-, normal- eller högriskområde för markradon. Observera att kartan kommer från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, och att det är de som kan besvara frågor om kartan.

Rekommendation normalriskområde

Vid nybyggnation på normalradonmark rekommenderar stadsbyggnadskontoret att byggnaden utförs med radonskyddat utförande. I normalriskområden kan det även finnas enstaka små områden av högradonmark. Därför rekommenderas alltid platsspecifik mätning om man vill vara helt säker på vilken radonhalt som gäller för den aktuella platsen.

Rekommendation högriskområde

Vid nybyggnation på högradonmark rekommenderar stadsbyggnadskontoret att byggnaden utförs med radonsäkert utförande. Detta innebär bland annat att genomföringar i husgrunden utförs som täta för att förhindra inläckage av radongas från mark. För befintliga hus rekommenderas platsspecifik radonmätning och att sakkunnig inom radonfrågor kontaktas för bedömning och rådgivning om vilka eventuella skyddsåtgärder som kan anses motiverande för byggnaden ifråga.

Läs gärna mer på boverket om radon

Filer och dokument