Asbest i bostäder

Asbest är samlingsnamnet för flera mineraler som finns i naturen. De har använts i byggmaterial på grund av mineralernas tekniska egenskaper och är ofarligt när det sitter fast. Det är först vid ombyggnationer som asbest utgör en hälsorisk.

Asbest

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen och har använts sedan en lång tid tillbaka i byggmaterial på grund av dess tekniska egenskaper. Asbest finns huvudsakligen i byggnader byggda före år 1979. I bostadshus kan asbest exempelvis finnas i ventilationskanaler, rörisolering, eternitskivor på tak och i golvplattor.

Vem har ansvaret?

Om du misstänker felaktig hantering av asbest ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. För yrkesmässig hantering av asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket. Kontakta Arbetsmiljöverket om du har frågor om regler för yrkesmässig hantering. Mer information om asbest finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:1).

Är det farligt?

Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när material som innehåller asbest börjar bearbetas eller rivas som asbestfiber frigörs och kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer. Asbest utgör därför en hälsorisk vid ombyggnads-, reparations- och rivningsarbete. Om du har frågor om hur asbest påverkar hälsan kan du kontakta Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC)

Vad kan du själv göra

Du får lov att hantera asbesthaltigt material från ditt eget hus, men du ska ha kunskap om hur du undviker hälsorisker och negativ påverkan på omgivningen. Inomhus bör du inte själv hantera asbesthaltigt material utan istället anlita en fackman. Det bästa sättet att skydda sig mot hälsorisker vid hantering av asbest är att anlita någon som har utbildning och tillstånd att göra arbetet.

Väljer du att göra arbetet själv bör du följa Arbetsmiljöverkets säkerhetsåtgärder. Det kan exempelvis vara att använda ansiktsmask av typ halvmask med partikelfilter och skyddskläder av engångstyp om du ska ta ner eternitplattor utomhus. Ytterligare skyddsåtgärder som du kan göra för att minska risken att få in asbestpartiklar i bostadsmiljön är:

  • Ta av dig arbetskläderna utomhus.
  • Byt arbetskläder mellan arbetspassen.
  • Använd inte dammsugare för att suga upp asbestpartiklar, eftersom de sprids i luften nästa gång du dammsuger även om du byter dammsugarpåse emellan.