Däck

Du kan lämna in dina gamla däck där du köper nya eller på en återvinningscentral. Du får inte lämna däcken i fastighetens grovsoprum.

Dina slitna bildäck blir till konstgräsmatta på fotbollsarenor eller till gungor för barnen. Eftersom gummit kan återanvändas och återvinnas är det viktigt att du lämnar in dina gamla däck.

Du kan lämna in dina gamla däck där du köper nya. Du kan också lämna dina bildäck på en återvinningscentral. Däremot får du inte lämna däcken i fastighetens grovsoprum.

Sedan 1994 är det producentansvar på däck. Det innebär att den som tillverkar däcken ansvarar för att de efter förbrukning tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Inga däck på sopdeponin

I Sverige samlas runt 65 000 ton däck in per år, vilket motsvarar 25 000 däck om dagen. Hälften av däcken återvinns som energi genom förbränning. De förbränns i speciella anläggningar med rökgasrening som klarar att ta hand om de giftiga gaser som bildas.

Den andra hälften återanvänds på olika sätt. De som håller god kvalitet exporteras till bland annat Nigeria. En del används som sprängmattor, gungor och skydd på go-cartbanor, en del används i vägbyggnader och i bullervallar. Andra mals till pulver som man sedan använder i till exempel asfalt och konstgräsmattor eller som bas för vägarbetsskyltar. Inga däck läggs på sopdeponi - på tippen.