Matavfallsguide för fastighetspersonal

Matavfallssortering sparar på miljön och avfallskostnaderna minskar för dig ju mer de boende sorterar. På den här sidan får du, som jobbar med de boendes avfall, tips på vad du kan göra för att få dem att sortera ut mer matavfall.

Våra tips och råd bygger på djupintervjuer vi har gjort med boende i flerbostadshus och med fastighetspersonal för att ta reda på vad de behöver för att öka utsorteringen av matavfall och vilka hinder som finns för detta.

Du behöver matavfallskärl

För att kunna sortera ut matavfallet behöver du som sköter fastigheten matavfallskärl och de boende behöver matavfallspåsar - ”den bruna påsen” - och påshållare. Det är viktigt att det finns tydliga rutiner kring matavfallssorteringen för att de boende ska kunna sortera matavfall långsiktigt. Det måste finnas en påshållare i alla kök och de boende behöver veta var de kan hämta matavfallspåsar och få information om hur de sorterar sitt matavfall. 

Här är en enkel att göra-lista som vi har testat. Där den användes ökade matavfallsutsorteringen med ungefär 15 procentenheter.

Enkel att göra-listan:

  • Se till att påsar alltid finns tillgängliga
  • Dela ut påshållare
  • Dela ut informationsbroschyrer
  • Sätt upp affischer
  • Följ upp resultatet

Viktigt med ventilerad påshållare

Det förekommer att de boende lägger matavfallspåsen i en plastpåse för att de tycker att matavfallet är för blött. Att påsen blir blöt beror oftast på att den inte sitter i en påshållare som ventilerar den ordentligt. 

Matavfallspåsen behöver stå luftigt för att hålla sig torr, därför behöver alla som sorterar sitt matavfall ha en påshållare som ventilerar påsen. Skillnaden på hur påsen fungerar om de boende har den stående i en tät behållare (till exempel en hink) eller i en påshållare som ventilerar den ordentligt, är stor. Förutom att påsen håller sig torrare i en påshållare så minskar också risken för lukt och mögel. Påshållaren har faktiskt två viktiga uppgifter: den håller upp påsen och ser till att den är ventilerad. 

Tips för dig som sköter fastigheten: Sätt upp en påshållare, med en matavfallspåse i, på väggen i soprummet. Då blir det tydligt vad den ska användas till.

Tips för hushållen: Sätt en möbeltass på insidan av köksskåpsluckan för att ytterligare öka luftcirkulationen.

Vi har informationsmaterial

Vi har tagit fram en folder och en affisch som är på de fyra språken arabiska, somaliska, engelska och svenska. De är bildbaserade med enkla instruktioner och med en tydlig förväntan på läsaren att sortera ut sitt matavfall. Här kan du själv ladda hem dem som pdf:er för att skriva ut dem.

Matavfallsaffischer på fyra språk

Matavfallsfolder på fyra språk

Och här är en affisch där du själv kan fylla i information om till exempel påsar och hållare, och lägga in en egen logotyp:

I det här huset sorterar vi vårt matavfall

Du kan också kontakta vår kundservice om du vill ha vårt informationsmaterial.

Beställ påsar och påshållare

Påsar och påshållare ingår i ert matavfallsabonnemang och kostar inget extra.

Behöver du beställa nya påsar och påshållare, eller ändra ert avfallsabonnemang, ska du kontakta vår kundservice.

Vad händer med ditt matavfall?

Matavfallet som samlas in i Göteborg skickas till Marieholms förbehandlingsanläggning där det körs genom en skruvpress och får en grötliknande konsistens som kallas för slurry (engelska för slam eller sörja). Slurryn rötas sedan i en biogaskammare. Rötning betyder att matavfallet bryts ner utan syre. Då bildas metan och andra gaser som sedan renas från koldioxid så att vi får biogas. Det som är kvar efter rötningen är en näringsrik gröt: biogödsel. Biogödseln sprids på åkrar där vi odlar mat.

Lägger man matavfallet i den vanliga soppåsen bränns det tillsammans med övriga osorterade sopor. Genom att sortera ut sitt matavfall bidrar man därför till renare luft, minskade utsläpp och till att viktiga ämnen återförs till naturen.

Biogödsel och biogas

Alla växter behöver näring för att växa och när vi odlar mat så tillsätter vi ofta den näringen med konstgödsel. Produktionen av konstgödsel är energikrävande och innebär att fosfor behöver brytas i gruvor, vilket är problematiskt eftersom jordens fosforresurser är begränsade.

Biogödsel är ett mer hållbart alternativ till den vanligare konstgödseln. I matavfallet finns nämligen viktiga mineraler som fosfor och kalium som återvinns när matavfallet omvandlas till biogödsel. Biogas, som också utvinns ur det utsorterade matavfallet, är ett förnybart bränsle med låg miljöpåverkan. Biogasen kan användas som bränsle i bilar och bussar och i våra sopbilar istället för diesel eller bensin.

Om projektet Matavfallspiloterna

Under 2017 och 2018 genomförde vi projektet Matavfallspiloterna där vi genom djupintervjuer med lägenhetsboende i stadsdelarna Rannebergen och Kyrkbyn undersökte vad som får dem att sortera ut matavfallet och vilka hinder det finns för dem att göra det. Vi gjorde även djupintervjuer med fastighetspersonal i flerbostadshus för att ta reda på vilka behov de har för att underlätta för sina hyresgästers matavfallssortering. I projektet använde vi oss av en arbetsmetod som kallas tjänstedesign.