Minska dina kostnader

Genom att låta de boende sortera ut matavfall och i övrigt underlätta sortering i fastigheten kan du få ner priset betydligt. Den lägsta avgiften gäller om fastigheten har egen kompost och de boende sorterar sitt avfall väl.

Avgiften baseras på hur ofta Kretslopp och vatten hämtar ditt avfall, vilken typ och storlek på avfallsbehållare du har och hur väl de boende sorterar avfallet. Om avfallshanteringen sköts på ett bra sätt är också risken för att drabbas av felsorteringsavgifter mindre.

Här får du tips om hur du förebygger avfall:
Förebygg avfall i flerbostadshus

Sorteringen delas in i tre klasser

Egen kompost med matavfall

Fastigheten tar själv hand om och komposterar matavfallet. Vi hämtar det avfall som inte kan komposteras, det så kallade restavfallet. Det blir mindre mängd för oss att hämta och är därför det billigaste alternativet.

Lämna sorterat matavfall

De boende sorterar ut matavfallet och lägger det i en särskild papperspåse. Påsen lägger de sedan i ett särskilt kärl. De vanliga soporna, restavfallet, slängs i ett eget kärl. Detta är något dyrare än egen kompostering eftersom vi hämtar två olika fraktioner.

Lämna blandat avfall

De boende sorterar inte hushållsavfallet utan slänger både matavfallet och restavfallet i samma behållare. I det här alternativet går allt till förbränning. Detta är det minst miljövänliga alternativet och därmed det dyraste.

Erbjud sortering

De boende brukar uppskatta om de även kan lämna annat utsorterat avfall i eller i anslutning till fastigheten. El-avfall kan samlas i en elektronikhäck i grovsoprummet. Tidningar, glas och förpackningar kan ha egna kärl i det vanliga soprummet. På så sätt kan mängden restavfall minskas betydligt och avfallsutgifterna blir oftast lägre.

Minimera dragvägen

Du betalar också för längden på vägen hämtpersonalen måste gå för att tömma avfallskärlen i din fastighet. Se därför till att transporten av kärlen mellan soprummet och sopbilen blir så kort och smidig som möjligt. Det tjänar både du och renhållningspersonalen på.