Vad får du för din sopavgift?

Ungefär 4,60 kr per dag betalar du som har ett villahushåll för att få dina sopor hämtade. Vad får du då för de pengarna?

Du får dina sopor hämtade och kan vara säker på att de tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Täcker kostnaden för att behandla avfallet

Hushållsavfallet – det du lägger i soppåsen – hämtas av en entreprenör som är upphandlad av kommunen. Sophämtningsavgiften täcker även kostnaderna för att behandla avfallet och vad kärlet du slänger soporna i kostar. En del avfall material återvinns, farligt avfall destrueras och restavfallet går till förbränning.

Du kan lämna grovavfall

I avgiften ingår också att du kan lämna grovavfall, sex gånger per år avgiftsfritt, på återvinningscentralerna. Avfallsavgiften bekostar även miljöstationerna, som finns på vissa bensinstationer, där du kan lämna farligt avfall, samt att sköta nedlagda deponier. Vidare bekostar avgiften administration och information om stadens avfallshantering.

Avgiften täcker kostnaderna – inte mer

Kretslopp och vattennämnden är självfinansierad, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor vi tar ut motsvarar de kostnader vi har. Vi jobbar hårt för att du ska få maximalt tillbaka för dina avgifter när det gäller kvalitet, service och miljöanpassning.