Om stöd till anhöriga

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen. Den du hjälper och stöttar kan ha en sjukdom eller någon funktionsnedsättning, vara äldre eller ha missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Du kan få hjälp med avlösning, samtalsstöd eller aktiviteter.

Anhörigstöd vänder sig till alla. Du kan vara anhörig, vän eller granne till någon som behöver extra hjälp och vård.

Aktiviteter, föreläsningar och anhöriggrupper 

Du kan ta del av den service som finns i staden. Det kan exempelvis vara:

 • stödsamtal, enskilt eller i grupp
 • aktiviteter för anhöriga
 • information, utbildningar och föreläsningar
 • anhöriggrupper, café, cirklar och träffar med varierande innehåll

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning kan hjälpa dig som är förälder, vårdnadshavare och anhörig att hitta rätt bland det stöd och de verksamheter som finns.

Behöver du avlösning?

Om du som anhörig är i behov av avlösning finns det olika möjligheter. Du kan få avlösning i form av:

Trygghetstelefon

Den du vårdar kan ansöka om trygghetstelefon. Med ett sådant kan du eller din närstående larma om något händer och ni behöver hjälp. Vid larm kommer personal så fort de kan.

Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning din närstående kan få om du vårdar honom eller henne i hemmet. Din närstående kan sedan själv ge dig ersättning. 

Dagverksamhet

Det finns dagverksamhet där personen du vårdar kan delta i aktiviteter och umgås med andra en eller flera dagar i veckan. Dagverksamheten är också till för att du som vårdar ska få några timmars avlastning. 

Aktivitetshus

Aktivitetshusen vänder sig till personer som är mellan 18 - 65 år med psykisk ohälsa eller en psykisk funktionsnedsättning. Aktivitetshusen erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning, förberedande arbetsträning, kursverksamhet och vägledning till fortsatta studier eller arbete. Här kan du läsa mer om Aktivitetshus Göteborg.

Hemtjänst

Du har rätt, enligt socialtjänstlagen, att få avlösning genom hemtjänst när du vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har funktionsnedsättning. Här kan din närstående ansöka om hemtjänst.

Korttidsplats för avlösning

Du som får vård och omsorg av en anhörig kan tillfälligt vara på en korttidsplats för avlösning, när din anhörig behöver vara ledig eller resa bort.

Utgångspunkten är att beslutet beviljas för enstaka tillfällen eller genom visst antal dygn per år. I de fall beslutet ges i ett visst antal dygn bokas dessa dygn med det boende där korttidsplats för avlösning har erbjudits.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Omaistuki/Stöd till anhöriga

Frågor och svar

 • Vad kan ett personligt ombud hjälpa till med?

  Personer som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud. Syftet är att hjälpa personer att dem får den service och den hjälp som man behöver. Det personliga ombudet kan exempelvis följa med till läkaren och vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter. 

  Personligt ombud
 • Hur fungerar det med god man och förvaltare?

  En god man eller en förvaltare företräder personer som behöver hjälp med att bevaka personens juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att räkningar blir betalda, att personen har ett bra boende och att man får de insatser och bidrag från samhället som personen har rätt till och behöver. 

  Om god man, förvaltare och förmyndare
 • Vad är en samordnad individuell plan, SIP?

  Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person har behov av insatser från både region och kommun.

  Samordnad individuell plan, SIP, Västra Götaland
 • Vad är en framtidsfullmakt?

  Lagen om framtidsfullmakter innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov.

  Framtidsfullmakt, Svenska Bankföreningen
 • Hur överklagas ett beslut om en insats som jag inte är nöjd med?

  Om du vill överklaga ett beslut du fått från Socialtjänsten så ska du göra det inom tre veckor från det att du fått beslutet. Du kan vända dig till din biståndshandläggare/socialsekreterare på telefon 031 - 365 00 00 och be om hjälp att skriva en överklagan. 

  Överklaga beslut

Filer och dokument