Värdighetsgarantier

För att det ska vara tydligt vad du som har hemtjänst kan förvänta dig av vård och omsorg i Göteborgs Stad ger vi dig några löften. Vi kallar dem garantier.

Fem garantier

Garantierna utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och innebär att all personal i äldreomsorgen ska arbeta för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med det menas till exempel rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och trygghet. Om du har valt en privat utförare av hemtjänst ska också den privata utförarens personal arbeta enligt värdegrunden och uppfylla garantierna.

Trygg hemma

Vi garanterar att medarbetare som besöker dig i ditt hem visar sin tjänstelegitimation när de presenterar sig.

När du behöver stöd och hjälp av andra i ditt hem är det viktigt att du känner dig trygg. Det kan vara olika personer som besöker dig: hemtjänst-, hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare, fixare eller personal från trygghetsjouren.

För att du ska veta vem som besöker dig ska personalen visa tjänstelegitimation.

Veta hur dagen ser ut

Vi garanterar att vi tar kontakt med dig så fort vi vet om vi inte kan komma inom överenskommen tid.

Du ska kunna planera din dag och veta när du ska få stöd och hjälp av personal inom hemtjänsten eller hälso- och sjukvården. Ibland kan det uppstå oförutsedda händelser som gör att personalen inte kan komma vid den tid ni har bestämt. Då ska du få veta det.

Känna till vem som kommer

Vi garanterar att vi tar kontakt med dig i förväg om en ny medarbetare ska ge dig stöd och hjälp.

För dig som regelbundet får stöd eller hjälp av hemtjänsten eller hälso- och sjukvården kan det ibland komma personer som inte tidigare har besökt dig i ditt hem. Om det ska komma personal som du inte har träffat förut, kanske en ny medarbetare eller en vikarie, ska du få veta vem det är.

Planera tillsammans

Vi garanterar att planeringen för hur din hjälp och ditt stöd ska utföras görs tillsammans med dig eller med en person som företräder dig. Planeringen ska vara klar inom två veckor från det att din hjälp påbörjats. Har du annat modersmål än svenska garanterar vi att din plan översätts om du så önskar. 

Du ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur du får stöd och hjälp av hemtjänsten, på äldreboende eller i dagverksamhet. Vad som är viktigt i vardagen är inte samma för alla. Även om du behöver stöd av andra ska du kunna behålla dina egna vanor. 

När vi planerar tillsammans ska du kunna framföra önskemål och vara delaktig i hur du vill att omsorgen om dig ska vara.

Avlösning i hemmet

Har du ett beslut om avlösning i hemmet garanterar vi individuellt anpassad hjälp. När du meddelar att du behöver avlösning ska du kunna få det senast inom 48 timmar. (Vi behöver två vardagar för att planera.)

När den som vårdar dig i hemmet inte orkar eller har möjlighet att ge stöd och hjälp kan du ansöka om avlösning i hemmet. Det innebär att personal kommer hem till dig så att din anhörige får tid till annat under några timmar – regelbundet eller vid oförutsedda situationer.

Om vi inte håller vad vi lovar 

Om vi inte håller vad vi lovar vill vi att du berättar det för oss, så åtgärdar vi bristerna så snart vi kan.  Du kan lämna synpunkter via synpunktsformulär här på webben, skriva ett brev eller skicka ett mejl till din stadsdelsförvaltning. Du kan även lämna dina synpunkter muntligen till våra medarbetare eller ansvarig chef. Om du har valt en privat utförare av din hemtjänst använder du den privata utförarens synpunktsformulär eller vänder dig till utförarens medarbetare eller ansvarig chef.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Ihmisarvoisen hoidon takuut/Värdighetsgarantier