Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Vad hemtjänsten kostar beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift.

Hemtjänst

I avgiften för hemtjänst ingår till exempel hjälp med måltider, personlig hygien, tvätt, städ och inköp. Du betalar 213 kronor i timmen för utförd tid. Maxavgiften för hemtjänst, inklusive eventuella avgifter för larm, leverans av mat och korttidsvistelse är 2 125 kronor per månad. Avgiften är densamma oavsett vilken utförare som utför din hemtjänst.

Beräkna vad hemtjänsten kan kosta för dig

Hemsjukvård

Du betalar inget för att få hemsjukvård.

Trygghetstelefon (tidigare trygghetslarm)

Avgiften för trygghetstelefon är 106 kronor per månad/person. Sammanboende makar och sambor, som båda är beviljade trygghetstelefon, betalar båda för tjänsten. Utryckning vid larm är avgiftsfritt.

Trygghetstelefon

Trygghetskamera

Trygghetskameran är avgiftsfri. Du betalar däremot för den tillsyn som görs via kameran. Avgiften för denna tillsyn utgår från timtaxan för hemtjänst. Du betalar 213 kronor i timmen för utförd tid. Utryckning då en person inte synts till i trygghetskameran är avgiftsfri.

Trygghetskamera

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för dem som av olika orsaker behöver tillfällig vård och omsorg på ett korttidsboende. Avgiften för omsorg och omvårdnad uppgår till 71 kronor per dygn. Maxavgiften är 2 125 kronor per månad. Avgift för mat på korttidsvistelse uppgår till 123 kronor per dygn.

Mat

Avgiften för hemlevererad mat uppgår till 62 kronor per portion. För leveransen betalar du en avgift på 106 kronor per månad.

Dagverksamhet

Deltagande på dagverksamhet är avgiftsfritt. Däremot betalar du för de måltider du får. Avgiften för mat vid dagverksamhet är 80 kronor per dag.

Avgiftsfria insatser

Avlösning i hemmet då en anhörig, tillfälligt eller regelbundet, behöver få avlösning är avgiftsfri.

Ledsagning för särskilda ändamål som inte ingår i den vanliga hem­tjänsten är avgiftsfri.

Boendestöd för vissa personer med psykiska eller andra funktionsnedsättningar är avgiftsfritt.

Fixartjänst

Fixartjänst hjälper dig med praktiska saker i ditt hem för att du ska undvika olyckor. Fixartjänst är gratis, men du betalar själv eventuella kostnader för material.

Läs mer om avgifter och kostnader

Avgiften justeras utifrån prisbasbeloppet som regeringen tar beslut om varje år.

Mer information om avgifter får du, som är 65 år eller äldre, i broschyren avgifter inom äldreomsorgen: Avgifter inom äldreomsorgen

Är du under 65 år finns mer information i broschyren: Avgifter för service, stöd och vård inom funktionshinder

Du kan också ta kontakt med biståndshandläggaren in din stadsdel.