Om avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Din kostnad för hemtjänst beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift.

Hemtjänst

I avgiften för hemtjänst ingår till exempel hjälp med måltider, personlig hygien, tvätt, städ och inköp. Du betalar 102 kronor i timmen och du betalar aldrig mer än 2 044 kronor per månad. Avgiften är densamma oavsett vilken utförare som utför din hemtjänst.

Beräkna vad hemtjänsten kan kosta för dig

Hemsjukvård

Du betalar inget för att få hemsjukvård.

Trygghetslarm

Att ha ett trygghetslarm hemma kostar 102 kronor i månaden per hushåll.

Trygghetskamera

Avgiften för trygghetskamera utgår från den rådande hemtjänsttaxan.

Fixartjänst

Fixartjänst hjälper dig med praktiska saker i ditt hem för att du ska undvika olyckor. Fixartjänst är gratis, men du betalar själv eventuella kostnader för material.

Läs mer om avgifter och kostnader

Avgiften justeras utifrån prisbasbeloppet som regeringen tar beslut om varje år.

Mer information om avgifter får du i broschyren avgifter inom äldreomsorgen: Avgifter inom äldreomsorgen

Du kan också ta kontakt med biståndshandläggaren in din stadsdel.