Covid-19: Vård- och omsorgsboende (f.d. äldreboende)

Hyresgäster på vård- och omsorgsboende får samma vård och omsorg som tidigare, även om vissa rutiner är förändrade.

Sidan är uppdaterad: 8 juni 2022.

Trygga besök på vård- och omsorgsboenden

För att kunna erbjuda trygga besök samt begränsa risken för smittspridning på vård- och omsorgsboenden har Göteborgs Stad särskilda besöksrutiner.

Munskydd på vård- och omsorgsboenden 

Personal använder munskydd vid patient/omsorgstagarnära arbete inom 2 meter.

Besökare inom vård och omsorg erbjuds och bör använda munskydd under besök hos patient/omsorgstagare när avstånd inte kan hållas.

Besök kan göras alla dagar och när man kommer till vård- och omsorgsboendet kontaktas enheten om entrédörren är låst.

Vi behöver fortsatt vara noga med att minska risken för att sprida smitta. Därför behöver besökaren tvätta eller sprita händerna när hen kommer. Vi erbjuder munskydd till besökare.

Varje vård- och omsorgsboende informerar anhöriga och hyresgäster om hur trygga besök genomförs.

Vi uppmuntra till besök i hyresgästens lägenhet, utomhus eller på annan utsedd plats på boendet.

Vid konstaterad smitta på ett boende ansvarar enhetschef för att informera hyresgäster och närstående om smitta, samt vädja om att avvakta besök.

Stanna hemma om du är sjuk

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma om du upplever förkylningssymtom. Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen. 

För dig som bor på vård- och omsorgsboende

Flytt till och emellan vård- och omsorgsboende

Innan en flytt till ett vård- och omsorgsboende erbjuds alltid visning av rummet. Vi erbjuder även visning av rummet via digitala hjälpmedel, till exempel ett videosamtal.

Innan du flyttar in på ett vård- och omsorgsboende ska du testa dig för covid-19. Ta kontakt med din vårdcentral/läkare för provtagning. Det är önskvärt men inte ett krav att provsvar finns till hands vid inflyttningen.

Provtagning innan inflyttning gäller alla oavsett vaccinationsstatus. Provet tas så nära inflyttning som möjligt, men bör inte vara äldre än två dygn.

Tre till fem dygn efter inflyttningen tas ett andra prov av sjuksköterskan på vård- och omsorgsboendet.

Har du haft en genomgången covid-19, som bekräftats med PCR- eller antigentest (gäller inte självtest) under de senaste tre månaderna behöver du inte provta dig innan inflyttning.

Anhörigstöd

Du som anhörig kan känna en större oro i dessa tider. Alla stadsdelsförvaltningar har anhörigstöd tillgängligt via telefon. Samtalet ska inte handla om omvårdnad och insatser. Kontaktuppgifter till anhörigstöd i din stadsdel

Kontakt med vård- och omsorgsboende 

Du kan alltid ringa till boendet där din närstående bor för att få information om läget. Du kan också hålla dig uppdaterad genom att läsa på  Göteborgs Stads information med anledning av covid-19.

Vid konstaterad smitta

Om din närstående blir konstaterat smittad informeras du av sjuksköterskor eller annan vårdpersonal i samråd med Smittskydd, Västra Götalandsregionen. Som anhörig till en hyresgäst på en enhet där smitta konstateras får du information från enhetschefen.

För att värna om hyresgästerna och på grund av patientsekretessen kommenterar vi inte andra hyresgästers hälsotillstånd. 

Personalen inom vård- och omsorgsboende är vana vid att hantera smitta och infektioner. Det finns tydliga rutiner för hur de ska hantera covid-19.

  • Personal går inte till jobbet när de är sjuka, inte heller med milda sjukdomssymptom.​
  • Personalen följer basala hygienrutiner, som god handhygien till exempel. ​ 
  • Personalen följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för hur vi minskar smittspridning.

Om misstänkt smitta upptäcks på ett vård- och omsorgsboende

All personal får löpande information i hur de ska arbeta för att hindra smittspridning. I personalens dagliga kontakt med hyresgäster är vi därför vaksamma på de som utvecklar symtom som hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber.

Om personal upptäcker något av dessa symtom kontaktar de sjuksköterskan på boendet. Efter en bedömning tar sjuksköterskan kontakt med läkaren på den vårdcentral där vårdtagaren är listad. Det är sedan läkaren på vårdcentralen som tar beslut om provtagning och är ansvarig för fortsatt behandling.

Smittade hyresgäster avskiljs från övriga och vi strävar efter att begränsa antal personal som arbetar med den smittade så långt det är möjligt.

Skyddsutrustning

Personal använder munskydd vid patient/omsorgstagarnära arbete inom 2 meter.

När någon hyresgäst uppvisar symptom på Covid 19 använder personalen andningsskydd, visir och förkläde.

Lägesbild för äldre samt vård— och omsorgsförvaltningen

För att kunna följa utvecklingen på övergripande nivå tar förvaltningen fram en lägesbild en gång i veckan. I lägesbilden hittar du information om antal smittade i verksamheterna inom äldreomsorgen och förvaltningens verksamhet.

Här finns lägesbilden.