Maxtaxa och hur din avgift beräknas

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du inte betalar för hög avgift.

Maxtaxa

Maxtaxa är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som tas ut för hemtjänst, äldreboende/bostad med särskild service och dagverksamhet. Avgiften för 2020 kan som mest bli 2 125 kronor per månad.

Så beräknas din avgift

Kommunen ska se till att avgiften för hemtjänst, dagverksamhet och äldreboende eller bostad med särskild service inte blir så hög att du inte har pengar kvar för dina personliga behov. Du ska förbehållas en viss del av dina inkomster innan avgiften kan fastställas. Detta kallas förbehållsbelopp och är summan av ett ”minimibelopp” och din boendekostnad. Förbehållsbeloppet dras från din sammanlagda inkomst efter skatt och det som återstår kallas avgiftsutrymme.

Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala för de insatser du är beviljad. Beroende på hur stort avgiftsutrymmet är kan din avgift reduceras. Finns inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut. Däremot betalar du alltid hyra och mat när du bor på äldreboende.

Minimibelopp

Minimibeloppet regleras i social­tjänstlagen och ska täcka normala kostnader för dina personliga behov.

Minimibeloppet ska täcka livsmedel, kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.

Om dina kostnader för någon del i minimibeloppet överstiger normal­kostnaderna, eller om du har andra varaktigt fördyrande levnadsomkostnader, kan du ansöka om ett individuellt tillägg. Dessa kostnaderna ska då vara varaktiga och minst 200 kronor per månad.

Minimibeloppet för 2020 är:

För personer som är 65 år och äldre:

5 339 kronor per månad för ensamstående och 4 512 kronor vardera för sam­manboende makar och sambor.

För personer som yngre än 65 år:

5 873 kronor per månad för ensamstående och 4 963 kronor vardera för sammanboende makar och sambor.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet avgör vilken avgift du ska betala. Din avgift beräknas utifrån dina inkomster, dina boendekostnader och vilken slags hjälp du får. Uträkningen görs individuellt, så att du inte ska betala för mycket i avgift.

För att kunna beräkna din avgift behöver vi aktuella uppgifter om din inkomst och boendekostnad. De inkomster som utbetalas av Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan får Göteborgs Stad från Försäkringskassan. Har du även andra inkomster måste du själv lämna uppgift om dessa.

Som inkomst räknas alla inkomster av tjänst (till exempel lön, pension, aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning och livränta), näringsverksamhet, och inkomst av kapital. Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, såsom bostadstillägg för pensionärer och särskilt bostadstillägg.

Garantibelopp i äldreboende och bostad med särskild service

Du som bor på äldreboende eller i bostad med särskild service kan ansöka om garantibelopp. Garantibeloppet är den summa pengar du garanteras ha kvar när hyra, mat och hemtjänstavgift är betald. Har du inte kvar garantibeloppet kan du få sänkt avgift för mat och hyra.

Vid beräkning av garantibeloppet tas hänsyn till om du har förmögenhet. Det innebär att 15 procent av din förmögenhet som överstiger 100 000 kronor läggs till din nettoinkomst.

För att kunna beviljas garantibelopp måste du först ha ansökt om bostadstillägg (BTP) hos Pen­sionsmyndigheten. Du måste också bifoga det underlag som ligger till grund för Pensionsmyndighetens beslut om BTP.

Garantibeloppet 2020

1 892 kr per månad för personer som är 65 år och äldre
2 483 kr per månad för personer som yngre än 65 år

Dubbla boendekostnader

Du som permanent flyttar in på äldreboende eller bostad med särskild service och inte hinner avveckla din tidigare bostad får ta med båda bostadskostnaderna i underlaget när din hemtjänstavgift beräknas.

Om din förmögenhet understiger tre prisbasbelopp (141 900 kronor) kan du också ansöka om befrielse från hyra. I det fall du flyttar från eget hus eller bostadsrätt räknas inte värdet av denna in i förmögenheten. Minskningen görs med den lägre av de två hyrorna under inflyttningsmånaden samt ytterligare högst tre månader förutsatt att du har dubbel boendekostnad.

I båda dessa fall ska du kunna styrka att du har för avsikt att avveckla din tidigare bostad.

Anmäl dina inkomstuppgifter

Du kan uppge dina inkomster på blanketten "Inkomstförfrågan", som en gång per år skickas hem till dig som fått biståndsbeslut om stöd inom äldreomsorgen.

Du kan även välja att fylla i dina inkomstuppgifter direkt på webben. Väljer du att inte lämna uppgift om din inkomst kan du ange detta på blanketten och i e-tjänsten. Du kommer då automatiskt att få betala maxtaxa.