Så beräknas din avgift om äldreomsorg

Kostnaden för din omsorg beror på vilken inkomst du har och hur mycket hjälp som du har behov av. Vi gör en beräkning för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler så att du inte betalar för hög avgift.

Maxtaxa

Maxtaxa är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den omsorgsavgift som tas ut för hemtjänst, vård- och omsorgsboende.  Avgiften för 2023 kan som mest bli 2 359 kronor per månad.

Så beräknas din avgift

Kommunen ska se till att avgiften för de beviljade vård- och omsorgsinsatserna du får inte blir så hög att du inte har pengar kvar för dina grundläggande basbehov. Du får behålla en viss del av dina inkomster och detta kallas förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av din bostadskostnad samt ett minimibelopp som dras bort från din sammanlagda inkomst efter skatt. Det som återstår kallas avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet avgör vilken avgift du ska betala för den vård och omsorg du är beviljad. Du betalar upp till ditt avgiftsutrymme, max 2 359 kronor per månad. Finns det inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut.

Bor du på ett vård- och omsorgsboende betalar du alltid hyra och mat utöver den eventuella omsorgsavgiften.

Minimibelopp

Minimibeloppet regleras i social­tjänstlagen. Det är 6 470 kronor per månad för ensamstående och 5 279 kronor per månad vardera för sammanboende makar och sambor.

Beloppet ska täcka kostnader för dina grundläggande basbehov. Det ska till exempel täcka:

 • Livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid
 • hygien
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon
 • möbler och husgeråd
 • hemförsäkring
 • hushållsel
 • resor ex färdtjänst
 • tandvård
 • öppen hälso- och sjukvård
 • läkemedel

Har du kostnader som överstiger socialtjänstlagens riktlinjer kan du ansöka om ett individuellt tillägg. Dessa kostnader ska då vara varaktiga under större delen av året och överstiga 200 kronor per månad.

Inkomst och boendekostnad

För att kunna beräkna din avgift behöver vi aktuella uppgifter om din inkomst och boendekostnad. Inkomster som utbetalas av Pensionsmyndigheten och/eller Försäkringskassan hämtas automatiskt upp av avgiftshandläggaren. Har du inkomster utöver dessa är du skyldig att själv uppge dem.

Som inkomst räknas alla inkomster av tjänst, näringsverksamhet och inkomst av kapital. Till exempel:

 • lön
 • pension
 • aktivitetsersättning
 • sjukersättning
 • sjukpenning
 • livränta

Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, såsom bostadstillägg för pensionärer.

Garantibelopp för vård- och omsorgsboende

Du som bor på vård- och omsorgsboende kan ansöka om garantibelopp. Garantibeloppet 2 100 kronor är den summa pengar du garanteras ha kvar när hyra och mat är betald. Har du inte kvar garantibeloppet kan du få sänkt avgift för mat och hyra.

För att kunna beviljas garantibelopp måste du först ha ansökt om bostadstillägg (BTP) hos Pen­sionsmyndigheten. Du måste också skicka med underlaget som ligger till grund för Pensionsmyndighetens beslut om bostadstillägg.

Din eventuella förmögenhet tas hänsyn till vid beräkning av garantibeloppet. Det innebär att 15 procent av din förmögenhet som överstiger 100 000 kronor läggs till din nettoinkomst.

Dubbla boendekostnader

Du som permanent flyttar in på vård- och omsorgsboende och inte hinner avveckla din tidigare bostad får ta med båda bostadskostnaderna i underlaget när din hemtjänstavgift/omsorgsavgift beräknas.

Om din förmögenhet understiger tre prisbasbelopp (157 500 kronor) kan du även ansöka om befrielse från hyra.  Om du flyttar från eget hus eller bostadsrätt räknas inte värdet av bostaden in i förmögenheten. Avdrag görs med den lägre av de två hyrorna under inflyttningsmånaden samt ytterligare högst tre månader, förutsatt att du har dubbla boendekostnader.

I båda dessa fall behöver du styrka med ett underlag att du har för avsikt att avveckla din tidigare bostad i samband med flytt till vård- och omsorgsboende.

Anmäl dina inkomstuppgifter

Du kan uppge dina inkomster på blanketten "Inkomstförfrågan" som skickas hem till dig när du har fått ett biståndsbeslut om stöd inom äldreomsorg. Denna blankett skickas även ut årligen i samband med uträkning av ny avgift.

Väljer du att inte lämna uppgift om din inkomst kan du ange detta på blanketten och i e-tjänsten. Du kommer då automatiskt att få betala maxtaxa.

Du kan även välja att fylla i dina inkomstuppgifter direkt på webben