Äldreombudsman

Äldreombudsmannens uppgift är att värna äldres rätt i samhället. Du kan vända dig till Äldreombudsmannen med frågor, få råd och vägledning eller framföra synpunkter som berör äldres rättigheter.

Äldreombudsmannen är anställd av Göteborgs Stad men fristående från stadens verksamheter och myndighetsutövning. Uppdraget är att på en övergripande nivå bevaka äldres intressen och rättigheter inom stadens verksamhetsområden.

Äldreombudsmannen ska:

  • ge råd, lotsa och förmedla kontakter som berör äldres rättigheter i Göteborgs Stad
  • omvärldsbevaka och lyfta frågor som är viktiga för äldre
  • öka kunskapen om äldres situation och behov
  • verka för att äldre personer i Göteborg har goda levnadsförhållanden och att äldres inflytande ökar inom stadens verksamhetsområden
  • verka för hälsofrämjande och förebyggande insatser som ökar äldres trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet
  • lyfta behov hos den äldre befolkningen och belysa brister som kommunfullmäktige behöver ha kännedom om

Äldreombudsmannen arbetar inte med enskilda ärenden och har inte befogenhet att överpröva eller ändra beslut som fattats av annan myndighet.

Göteborgs Stads äldreombudsman är Helena Bjurbäck, placerad på stadsledningskontorets utvecklingsenhet Senior Göteborg.