Äldreombudsman

Äldreombudsmannens uppgift är att värna äldres rätt i samhället. Du kan vända dig till Äldreombudsmannen och framföra synpunkter som berör äldres behov, intressen och viktiga frågor. Du kan även få stöd och vägledning i vart du kan vända dig med en fråga i ett enskilt ärende.

Äldreombudsmannen är anställd av Göteborgs Stad men fristående från stadens verksamheter och myndighetsutövning. Uppdraget är att på en övergripande nivå bevaka äldres intressen och rättigheter inom stadens verksamhetsområden.

Äldreombudsmannen ska:

  • lyssna och ta emot synpunkter på stadens verksamheter
  • ge råd, lotsa och förmedla kontakter
  • omvärldsbevaka och lyfta frågor som är viktiga för äldre
  • öka kunskapen om äldres situation och behov
  • verka för äldres trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet
  • lyfta behov och belysa brister som kommunfullmäktige behöver ha kännedom om

Du kan få stöd och vägledning i vart du kan vända dig med en fråga i ett enskilt ärende. Äldreombudsmannen arbetar inte med enskilda ärenden och har inte befogenhet att överpröva eller ändra beslut som fattats av annan myndighet.

Göteborgs Stads äldreombudsman är Helena Bjurbäck, placerad på stadsledningskontorets utvecklingsenhet Senior Göteborg.