Foto: Lo Birgersson

Äldreomsorg

Du som är äldre kan få råd och hjälp av Göteborgs Stad. Här hittar du information om vilka möjligheter det finns för dig som är äldre att leva ett aktivt liv som senior och vilket stöd som finns i kommunen.

Två lagar styr sjukvården och omsorgen för äldre. Det är socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

När du ansökt om hjälp från äldreomsorgen görs en utredning. Så här går handläggningsprocessen till.

Bra mat ger god hälsa och ska vara en källa till glädje och njutning. För att må bra behöver du äta och dricka tillräckligt. Det är också viktigt att äta bra för att hålla sig frisk och kunna återhämta sig efter en sjukdom.

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen. Din närstående kan ha en sjukdom eller funktionsnedsättning, vara äldre eller ha missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Du kan få hjälp med avlösning, samtalsstöd eller aktiviteter.

För att det ska vara tydligt vad du som har hemtjänst kan förvänta dig av vård och omsorg i Göteborgs Stad ger vi dig några löften. Vi kallar dem garantier.

Här hittar du information om bostadsanpassning.

Här hittar du information om fysisk tillgänglighet; i bostaden, stadsmiljön och i trafiken. Men också om tillgänglighet till information från Göteborgs Stad.

Du som är teckenspråkig eller är anhörig till en teckenspråkig person och behöver information om omsorg och stöd för äldre kan vända dig till en äldrevägledare för teckenspråkiga.

Äldreombudsmannens uppgift är att värna äldres rätt i samhället. Du kan vända dig till Äldreombudsmannen och framföra synpunkter som berör äldres behov, intressen och viktiga frågor. Du kan även få stöd och vägledning i vart du kan vända dig med en fråga i ett enskilt ärende.

Biståndshandläggaren kan ge dig råd och hjälpa till att göra en ansökan om hemtjänst eller annan service inom äldreomsorgen. Här finns kontaktuppgifter så att du kan nå biståndshandläggaren i din stadsdel.