Notiser från förskolenämndens möte 25 januari

Publicerad 31 januari 2023

På förskolenämndens sammanträde den 25 januari 2023 beslutade nämnden bland annat om detaljplan för ny förskola. Nämnden fattade även beslut om att bereda ett göteborgsförslag om rätt till 30 timmars förskola för föräldralediga.

Göteborgsförslag: rätt till 30 timmars förskola för föräldralediga

Ett göteborgsförslag föreslår att antalet timmar i förskolan som föräldralediga har rätt till utökas från nuvarande 15 timmar till 30 timmar i veckan. Förskolenämnden beslutar att bereda ärendet vidare i dialog med fackliga parter, där kostnader och konsekvenser av ett sådan utökning utreds.

Detaljplan för förskola

Byggnadsnämnden har bjudit in förskolenämnden att yttra sig i samråd gällande en detaljplan för förskola vid Toleredsgatan 41. Planen är att bygga en förskola med åtta avdelningar i två plan. Idag finns en provisorisk förskola på platsen och den nya förskolebyggnaden ska ersätta den befintliga paviljongen. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget. Förskolenämnden beslutar att yttra sig inom samrådet och godkänner detaljplanen för förskolan.

 

Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen

Förskolenämnden har vid tidigare tillfälle yttrat sig över förslag till ”Göteborgs stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen 2022-2025”. Förskolenämnden lämnar, efter en återremiss från kommunstyrelsen, förslag på justeringar av handlingsplanen och ställer sig bakom övriga revideringar i förslaget till handlingsplan.


Samtliga handlingar från förskolenämndens senaste sammanträde finns att läsa här