Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i november 2022

Publicerad 22 november 2022

Vid mötet i november beslutade nämnden för funktionsstöd att föreningslivet ska få utökade bidrag, intraprenader ska startas och Dalheimers hus ska renoveras. Nämnden föreslog också att en särskild resursfunktion har ansvar för vård och omsorg i Göteborgs Stads krigsorganisation.

Dalheimers hus ska renoveras

Nämnden för funktionsstöd har ställts sig bakom att Dalheimers hus ska börja byggas om och renoveras från och med sommaren 2023. I december fattar Lokalnämnden det slutgiltiga beslutet.

Renoveringen beräknas vara klart sommaren 2025. Under renoveringsperioden kommer verksamheterna att evakueras. En del verksamheter kommer att flytta till Hotell Kusten. Bassängen som är anpassad för personer med funktionsnedsättning kommer att stängas helt under renoveringsperioden, vilket gör att även simskoleverksamheten kommer att påverkas. Korttidsboendet kommer att flyttas permanent. Det är dock ännu inte klart vilken lokal de ska flytta till. Kostnaden för renoveringen beräknas till 375 miljoner kronor.

Underlag till beslut om ombyggnation och renovering av Dalheimers hus

Föreningar inom funktionsstödsområdet får utökade bidrag

Föreningslivet får nu mer pengar. Nämnden för funktionsstöd beslutade att fördela tre miljoner kronor till de 65 föreningar och organisationer som verkar inom funktionsstödsområdet och som fått bidrag under 2022. Anledningen till att de får mer pengar beror på att förvaltningen räknar med överskott på 60 miljoner kronor i slutet av året. Mer information om hur utbetalningarna ska gå till kommer.

Förslag om utökade föreningsbidrag

Nämnden föreslår en resursfunktion för vård och omsorg vid höjd beredskap

Vid fara för krig eller hybridkrigföring är det viktigt att minska risken för redan utsatta gruppers liv och hälsa. Därför ska resursfunktioner införas i kommunen så att samarbetet mellan förvaltningar och bolag snabbt kan komma till stånd vid krigsfara och krig.

Nämnden svarade på en remiss om vilka resursfunktioner som behövs och föreslår nu att även en resursfunktion för hälso- och sjukvård och socialtjänst inrättas. Det skulle göra det lättare att se till att beviljade insatser får så liten påverkan som möjligt.

Svar på remiss och underlag till förslaget om en resursfunktion i stadens krigsorganisation

Ny intraprenad för bostad med särskild service på Hisingen

Flera bostäder med särskild service ska nu bli intraprenader. Det har nämnden för funktionsstöd beslutat. Det innebär att boendena drivs självständigt med utökade befogenheter. Enheten kan till exempelvis välja att själv skaffa vikarier eller avstå från visst stöd från ekonomi eller HR-funktionen. Men boenden är fortfarande kommunalt ägda och personalen är anställd av kommunen.

Beslutet gäller Nya Hyltegården 15, Dannemansvägen 5, Högsbogatan 21, Solventilsgatan 11, Sven-Agne Larssons väg 6 och Gustaf Dalénsgatan 7E.

Överenskommelse om intraprenad för bostäder med särskild service