Välkommen på nämndsammanträde måndag 21 oktober

Fotograf:

Publicerad 15 oktober 2019

På måndagens nämndsammanträde kommer politikerna ta del av den ekonomiska rapporten för september månad, vilken visar ett resultat på fyra mkr. En tydlig signal på att den negativa ekonomiska trenden har vänt. Ytterligare ärenden som kommer tas upp på sammanträdet är avveckling av dagliga verksamheterna AllaKan och Jobbet samt förnyelse av IOP-avtal med frivilligcentralerna i stadsdelarna.

Öppet för allmänheten

I början av varje möte har du möjlighet att ställa frågor om de ärenden som står på dagordningen samt andra frågor inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde. Efter frågestunden börjar nämndsammanträdet. Då är du välkommen att sitta med och lyssna på politikernas diskussioner och beslut. Mötet hålls i Stora salen på Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2.

Några av de ärenden som kommer tas upp på sammanträdet

Avveckling av dagliga verksamheterna AllaKan och Jobbet

Örgryte-Härlanda bedriver daglig verksamhet där 96 deltagare har sysselsättning efter beslut enligt LSS, Lag om stöd och service till funktionshindrade. I april 2019 infördes lagen om valfrihet (LOV) vilket förändrade de ekonomiska förutsättningarna för enheterna med daglig verksamhet.

Prognosen för daglig verksamhet i Örgryte-Härlanda visar på -4 000 tkr. För att området daglig verksamhet ska få en ekonomi i balans föreslås nämnden fatta beslut om avveckling av de två verksamheterna AllaKan och Jobbet.

Förnyelse av idéburet offentligt partnerskap med frivilligcentralerna i stadsdelen

Stadsdelsförvaltningen har avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med två frivilligcentraler i stadsdelen: frivilligcentralen Knuten och frivilligcentralen Pärlan. Frivilligcentralerna är en resurs i stadsdelen och kompletterar den offentliga verksamheten då centralerna möter personer som inte verksamheter i staden möter.

Under 2019 får centralerna en ersättning på totalt 693 tkr, vilket är en avtalsnivå som enligt förvaltningen inte är ekonomiskt möjlig för kommande år, 2020. Utifrån det ekonomiska läge som Örgryte-Härlanda befinner sig i innebär det besparingar i flera av förvaltningens verksamheter, en sådan besparing är minskad ersättning till frivilligcentralerna. Allt fokus och alla resurser ska läggas på kärnverksamheten och den viktiga förebyggande och främjande verksamheten ska värnas så långt det går utifrån de ekonomiska förutsättningarna som gäller.

Förvaltningen föreslår att nämnden minskar avtalsnivån med sammantaget 280 000 kronor för år 2020.

Ekonomirapport för september

September månads resultat visar 4 mkr plus, och ger en tydlig signal på att den negativa ekonomiska trenden har vänt. Prognosen för hela året beräknas till 0 mkr.

Dagordning och beslutsunderlag

Dagordning och beslutsunderlag inför mötet hittar du under Handlingar och protokoll. Här kan du också läsa protokoll efter nämndens sammanträden.