Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 21 september

Publicerad 23 september 2022

Idrotts- och föreningsnämnden tog på mötet bland annat beslut om delårsrapport för augusti, lokalbehovsplan för 2022 samt att ge förvaltningen uppdrag att omfördela resurser för att kunna möta föreningar som drabbats av stigande elpriser.

Delårsrapport augusti 2022

Delårsrapport augusti beskriver att utvecklingen för stadens föreningar överlag går åt rätt håll. Antal uthyrda timmar, både i idrottsanläggningar och samlingslokaler ökar starkt jämfört med föregående år då pandemirestriktioner fortfarande rådde. 

Implementeringen av nytt bokning- och bidragssystem är försenat, vilket påverkar nämndens uppdrag om årlig uppföljning av rättvisa bidrag och subventioner, liksom automatiseringen av säkerställande att de prioriterade grupperna får eftermiddagstiderna på våra anläggningar. De ökande energipriserna är ett orosmoln för framtiden.

Antalet besökare ökar på förvaltningens anläggningar, men ligger fortfarande långt från 2019 års nivå. Förvaltningen satsar på uppsökande verksamheten, för att få fler i aktivitet. 

Ett intensivt arbete med byggnation av många olika typer av anläggningar pågår. 

Förvaltningens ekonomi är i balans och prognosen för helår är +2 miljoner kronor.


Nämnden godkände Delårsrapport augusti 2022. 
 

 

Lägesrapport: upphandling av de kommunala gymmen  

Under förra nämndmötet fick nämnden en lägesrapport om hur förvaltningen arbetar med uppdraget att upphandla driften av gymverksamheten. De återremitterade ärendet eftersom de ville ha mer detaljerad information kring vissa delar av uppdraget.  Nämnden fick nu en mer detaljerad information kring de delar av uppdraget de önskat.  

Idrotts- och föreningsnämnden fattade beslut om att förvaltningen ska pausa uppdraget att upphandla kommunala gym. Idrotts- och föreningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige om råd avseende implementeringen av uppdraget.
 

Upprustning och ombyggnation av Frölundabadet  

Stadsledningskontoret har kommit in med begäran om ett yttrande beträffande upprustning och ombyggnation av Frölundabadet. Badets framtida funktion och värde kräver en omfattande upprustning och ombyggnation. Förvaltningen föreslår att en andra undervisningsbassäng med omklädnings- och teknikutrymmen ska byggas.  
 
Nämnden godkände den preliminära hyreskostnaden till följd av Frölundabadets upprustning och ombyggnation samt den preliminära hyreskostnaden för att utöka anläggningen med en andra undervisningsbassäng med tillhörande omklädnings- och teknikutrymme. Nämnden beställer en förstudie för en andra undervisningsbassäng. Nämnden beslutade att hyreskostnaderna ska omhändertas i verksamhetsnominering 2023. 

Ny plan beskriver nämndens lokalbehov 

Alla nämnder i Göteborgs Stad har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram behovsplaner för att beskriva verksamheternas lokalbehov. Detta ska göras årligen från och med i år.  
 
Idrotts- och föreningsförvaltningen har tagit fram en behovsplan som beskriver vår nämnds lokalbehov med särskilt fokus på behoven av idrottsanläggningar. Planen ska fungera både som ett underlag till Göteborgs Stads övergripande lokalförsörjningsplan och som ett underlag för idrotts- och föreningsnämndens beslut om investeringar, anläggningsrelaterade bidrag och markupplåtelser.  

I behovsplanen har förvaltningen tittat på hur göteborgarnas tillgång till idrottsanläggningar ser ut i dag och vad man ser för behov framåt. Detta grundar sig i flera faktorer; hur befolkningsutvecklingen kommer att se ut framöver, hur det skiljer sig mellan olika delar av staden och hur idrottsanläggningarna kan användas på ett sätt som främjar en jämlik hälsa. 

Utöver lokalbehovsanalysen innehåller planen också en beskrivning av aktuella utmaningar och möjligheter, en lokalkostnadsanalys och en redogörelse för utmärkande risker kopplade till lokalförsörjningsområdet.

Man konstaterar att behovet av idrottsanläggningar i Göteborg är stort och kommer att öka de närmsta åren.  

Nämnden antog förvaltningens lokalbehovsplan för 2022 och kommer skicka denna vidare till kommunstyrelsen. 

 
Yttrande gällande motion om att bygga en sporthall i Backa

Idrotts- och föreningsnämndens vice ordförande Bettan Andersson (V) lämnade in en motion (ett förslag) till kommunstyrelsen om att bygga en sporthall i Backa. Motionen skickades till idrotts- och föreningsnämnden som ska lämna sina synpunkter på den.  
 
I motionen skriver Bettan Andersson att det finns ett underskott av idrottshallar i Backa samt en stor efterfrågan på halltider från föreningslivet i Backa. Tidigare planer på nya idrottshallar i Backa har av olika anledningar skjutits upp eller inte genomförts. Motionen föreslår att idrotts- och föreningsnämnden, tillsammans med byggnads- och fastighetsnämnden, skyndsamt ska utreda markfrågan samt lämna förslag på hur en ny sporthall i Backa kan byggas.    

Idrotts- och föreningsnämnden fattade beslut om att bifalla motionen.  

Omfördelning av resurser ska möjliggöra bidrag för föreningar som fått ökade elpriser 

Idrotts- och föreningsnämnden fattade beslut att en omfördelning inom befintligt föreningsbidrag tillsammans med det prognostiserade överskottet ska möjliggöra en utlysning av medel för att möta föreningar med egna anläggningar som drabbats av stigande elpriser.


Läs alla handlingar på sidan Handlingar och protokoll