Frågor och svar om bosättningslagen

Publicerad 1 juli 2020

Här är frågor och svar om Bosättningslagen som gäller kommunernas ansvar för nyanlända. Lagen infördes under våren 2016.

 1. Vad innebär Bosättningslagen?

Från och med den 1 mars 2016 infördes lagen om mottagande av vissa nyanlända invand­rare för bosättning, även kallad Bosättningslagen. Lagen innebär att kom­munen är skyldig att ordna boende för nyan­lända som mottagits genom anvisning från Migrations­verket. De personer som enligt Bosättningslagen ska erbjudas hjälp med att ordna boende är nyan­lända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehö­vande enligt vissa bestämmelser i Utlänningslagen, samt anhöriga till dessa personer om de har ett beviljat uppehållstillstånd och ingår i samma hushåll.

 

2. Hur många nyanlända enligt Bosättningslagen tar Göteborg emot?

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbets­marknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

 

Under perioden 2016–2018 har Göteborg tagit emot cirka 2 700 personer utifrån Bosättninglagen. 2016 anvisades 880 personer, 2017 anvisades 1 097 personer och 2018 anvisades 697 personer. För 2019 är anvisningstalet 427 personer och för 2020 är anvisningstalet 291 personer.  

 

3. Hur arbetar Göteborg med mottagandet av nyanlända enligt Bosättningslagen?

Den nyanlända personen erbjuds ett mellanboende de första 3–4 måna­derna, antingen rum eller möblerade lägenheter för familjer. Därefter erbjuds hushållet boende i lägenhet, i så kallad genomgångsbostad. Lägenheten är omöblerad och hushåll kan söka hemutrustningslån från CSN.  Boendetiden är bestämd till maximalt 4 år för hushåll med endast vuxna och maximalt 5 år för barnfamiljer. Beroende på ingångna avtal med fastighetsägare kan i vissa fall byte av genomgångslägenhet komma att behöva göras.  

 

4. Hur många personer bor i genomgångslägenheter?

Under 2016–2018 har Göteborg tagit emot cirka 2 700 nyanlända, varav antalet barnfamiljer är cirka 350 och antalet barn är cirka 850. Uppskattningen av antalet barn och barnfamiljer är ungefärlig och föränd­ras kontinuerligt utifrån barnafödande, anhöriginvandring och barn som fyller 18 år och blir vuxna.

 

5. Var ligger lägenheterna?

Lägenheterna är jämt fördelade geografiskt över staden.

 

6. Vilka fastighetsägare är det som hyrt ut lägenheterna?

Kommunens allmännytta äger 70 procent av lägenheterna, 20 procent ägs av privata fastighetsägare och resterande 10 procent utgörs av övriga objekt. Det är fastighetskontoret som ansvarar för uthyrningen av genomgångsbostäderna.

 

7. Vad händer när den bestämda boendetiden närmar sig sitt slut?

Fastighetskontoret informerar hushållen i god tid innan det är dags att flytta ut. I juni 2020 har tidsfristen på fyra år löpt ut för de första lägenheterna, och under andra halvåret 2020 ska cirka 140 hushåll flytta ut från sina genomgångslägenheter. Utöver dessa finns det cirka 100 barnfamiljer som flyttade in under 2016 men som får bo kvar 1 år till.

 

8. Varför måste nyanlända flytta från sina lägenheter?

Göteborgs Stad har bestämt att nyan­lända enligt Bosättningslagen ska bo i genomgångsbostäder under en tidsbegränsad period. Beslutet fattades i Kommunstyrelsen den 20 april 2016. Utifrån detta beslut har fastighetskontoret hyrt ut bostäderna under en tidsbegränsad period om 4 år. Därefter har Fastighetsnämnden den 21 oktober 2019 beslutat att barnfamiljer får en förlängd boendetid med ytterligare 1 år, totalt 5 år. Hur den förlängda boendetiden för barnfamiljer ordnas kan skilja sig åt beroende på ingångna avtal med fastighetsägare. I vissa fall kan ett byte av genomgångsbostad komma att behöva göras. Hushåll som enbart består av vuxna individer, 18 år eller äldre den dag som kontraktet löper ut, måste flytta senast 4 år efter inflyttningsdagen.

 

9. Vilka hushåll räknas som barnfamiljer?

Anvisade hushåll med vårdnadshavare till barn i åldrarna 0 till och med 17 år. Alla i hushållet ska vara folkbokförda och boende i den anvisade lägenheten vid tidpunkten när fyra års boendetid uppnåtts.

 

10. Vad är den nyanländas ansvar?

Under hyrestiden i genomgångs­bostaden är hyres­gästen skyldig att aktivt söka annan bostad. Det gäller bostad i eller utanför Göteborg.

 

11. Vad är kommunens ansvar?

Kommunen ansvarar för att ordna boende för nyan­lända som mottagits genom anvisning från Migrations­verket. För samtliga anvisade personer har kommunen ordnat med bostad utifrån ansvaret som följer med Bosättningslagen.

 

12. Hur ska hushållen få tag i en annan bostad?

Alla anvisade hushåll har uppmanats, i samband med starten av sin boendetid i genomgångslägenhet, att registrera sig på Boplats (Göteborgs Stads bostadsförmedling). De har också uppmanats att söka bostad på andra sätt, till exempel via HomeQ eller direkt hos privata fastighetsä­gare, hos fastighetsägare i andra kommuner i landet samt att söka bostad i andrahand eller hitta inneboendelösningar i Göteborg.

 

13. Hur planerar kommunen för att hushållen inte blir hemlösa?

Göteborgs Stad ökar beredskapen i samband med uppsägning av hyresavtal för nyanlända i genomgångsbostäder. Det görs bland annat genom att en övergripande handlingsplan tas fram för att minska riskerna med exempelvis ökad hemlöshet.

 

14. Hur hjälper kommunen hushållen att söka ny bostad?

Göteborgs Stad kommer inte att erbjuda en ny bostad till hushållen, men kommunen kommer att stödja hushållen att söka på egen hand. Staden har ett boendeteam som arbetar med informationsinsatser till hushållen. Teamet ger bland annat hushållen boenderådgivning för att hitta en ny bostad. Boendeteamets rådgivande uppdrag kommer att vara mer intensivt, i form av boendecoachning, när det gäller barnfamiljer. Utöver boendeteamet finns det olika verksamheter i stadsdelsför­valtningarna (till exempel socialtjänsten) som ger boenderådgivning till bostadslösa. Boplats hjälper till med information och registrering för de sökande som har behov av det. På deras hemsida finns information på olika språk.

Kontakt:

fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se