Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i september

Publicerad 23 september 2022

Vid mötet i september fattade nämnden för funktionsstöd bland annat beslut om att etablera bostäder med särskild service på Långströmsgatan i Biskopsgården och på Universumsgatan i Bergsjön. Nämnden godkände också Program för Biskopsgården där 4000 bostäder planeras, men betonade att tillgänglighet bör planeras in mer. Även delårsrapporten lades fram, som visade att förvaltningen har ett överskott.

Priserna för möteslokalerna i Dalheimers hus har höjts

Föreningar som har rätt till bidrag fortsätter få subventionerade priser då de hyr lokaler i Dalheimers hus, enligt beslut av nämnden för funktionsstöd. Övriga hyrestagare får tre prisnivåer: en nivå för verksamheter i Dalheimers hus, ett subventionerat pris för verksamhet inom Förvaltningen för funktionsstöd och ett pris för övriga hyrestagare. Avgifter och priser inom Dalheimers hus ändras varje år.

Underlag till beslutet om möteslokalernas priser

När bostäder byggs i Biskopsgården behöver tillgänglighet planeras in mer anser nämnden

4000 bostäder planeras i Programmet för Biskopsgården. Det ska bli mer småhus, barriärer ska byggas bort och grönområden ska förbättras. Men nybygget ligger i ett område med stora höjdskillnader och kuperad terräng vilket kan göra det svårt att ta sig fram för personer med funktionsnedsättning.

Nämnden för funktionsstöd anser därför att det är viktigt att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig i området och använda alla stadens inne och utemiljöer på lika villkor som andra tydligt. Det bör genomsyra hela arbetet med Program för Biskopsgården som kommer att pågå en lång tid framåt. Programmet bör också beskriva att stadens verksamheter ska ställa krav på universell utformning då nya bostäder byggs.

Nämnden för funktionsstöds svar på samrådsremiss om Program för Biskopsgården

 

En bostad med särskild service ska etableras på Långströmsgatan i Biskopsgården

En bostad med särskild service ska etableras på Långströmsgatan i Biskopsgården. Den kommer att få åtta lägenheter och gemensamhetsutrymmen- och personalrum.

Underlag till beslut om bostad med särskild service på Långströmsgatan

 

En bostad med särskild service ska etableras på Universumsgatan i Bergsjön

En bostad med särskild service ska etableras på Långströmsgatan i Biskopsgården. Den kommer att få nio lägenheter och gemensamhetsutrymmen- och personalrum.

Underlag till beslut om bostad med särskild service på Universumsgatan

 

Förvaltningen för funktionsstöd har ett överskott på 82,4 miljoner kronor

Delårsrapporten för augusti visar att förvaltningen för funktionsstöd har ett överskott på 82,4 miljoner kronor och en prognos på 70 miljoner kronor för hela året. Delrapporten beskriver också att förvaltningen arbetat särskilt med insatser som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), jämställdhet, arbete mot våld i nära relationer och barnrätt.

Delårsrapporten för Nämnden för funktionsstöd per augusti