Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 4 december 2020 klockan 09:35 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Så bevaras träd och naturmiljö när Trafikverket bygger ut Hamnbanan

Göteborgs Stad och Trafikverket samverkar i arbetet med att minimera påverkan på park och naturmiljö under utbyggnaden av Hamnbanan. Foto: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 23 januari 2020

I slutet av januari börjar Trafikverket att bygga ut Hamnbanans tredje etapp. Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Den är idag enkelspårig och byggs ut till dubbelspår för att kunna öka kapaciteten för godstrafik till och från Göteborgs hamn. Utbyggnaden påverkar grönområdena Krokängsparken och Bratteråsberget.

Hamnbanan får i och med utbyggnaden en ny sträckning som delvis ska gå i tunnel under grönområdena Krokängsparken och Bratteråsberget. Detta för att det ska bli enklare att röra sig i området, förbättra miljön, knyta ihop stadsdelar och möjliggöra för fler bostäder.

För att minimera påverkan och kunna återställa park och naturmiljö har Trafikverket, i samverkan med park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad, tagit fram en åtgärdsplan för träd och naturmiljö. I den beskrivs till exempel hur ingreppen i Krokängsparken ska bli så små som möjligt och hur natur- och kulturvärden kan bevaras och kompenseras när Trafikverket ska återställa området efter att Hamnbanan byggts ut. 

Flytt och nyplantering av träd

Stadens och Trafikverkets gemensamma utgångspunkt är att bevara så många träd som möjligt som berörs av bygget. Därför har Trafikverket till exempel flyttat 22 träd tillfälligt eller permanent. Ett flertal står tillfälligt vid Lundby nya kyrka och ska flyttas tillbaka när Hamnbanan är färdigbyggd. En ek, ett så kallat jätteträd, som står vid fotbollsplanen i Krokängsparken har förberetts för flytt under flera växtsäsonger för att kunna flyttas under kommande år till en ny plats i närheten.

Med start under februari kommer Trafikverket att ta ner de träd som inte kan skyddas eller sparas genom flytt. För att kompensera Staden för de träd som tas ner kommer Trafikverket, tillsammans med Göteborgs Stad, att återplantera ekar och andra lövträd där de tas ner samt förstärka ekvärden genom att plantera ek på andra näraliggande platser.

Död ved för biologisk mångfald

Trafikverket kommer också att placera ut fladdermusholkar, mulmholkar och nedtagna träd som död ved för att för att kompensera för de äldre ihåliga ekar med mulm som kommer att tas ner. På så sätt skapas miljöer som är gynnsamma och värdefulla för fåglar, fladdermöss, insekter, mossor, lavar och svampar.

Öster om Bratteråsberget och vid Pölsebobangården kommer områden med grus och sand tillskapas för att skapa miljöer där mosshumla och kustbandbi kan leva.

Kalvnos, som växer vid bangårdsområdet i Pölsebo, är rödlistad och fridlyst. Från den kommer frön att samlas in och drivas upp för att den ska kunna återplanteras i området. 

Idrottsområdet återställs

Utöver kompensation för biologiska värden så kommer Trafikverket att kompensera Göteborgs Stad för sociala och rekreativa värden. De kommer till exempel att återställa ett idrottsområde med fotbollsplan, klubbhus och liten läktare. Göteborgs Stad är delaktig även i denna del av kompensationen genom att granska gestaltningen. 

Mer information om Hamnbanan och hur byggnationen påverkar framkomlighet och tillgänglighet i området finns på Trafikverkets webbplats.

Fakta Hamnbanan etapp tre
Hamnbanans etapp tre Eriksberg-Pölsebo går från Eriksbergs köpcentrum till Älvsborgsbron och är 1,9 kilometer lång, varav 1,1 kilometer byggs i tunnel. Byggtid 2019-2024.

${loading}