Detaljerad förstudie för nytt centralbad nu klar

Skissbild, Sweco.Visar hur ett nytt centralbad skulle kunna se ut och hur bassängerna kan placeras. Det är inte bestämt att det är så här byggnaden kommer att se ut om beslut tas att ett centralbad ska byggas.

Publicerad 18 mars 2021

Kostnaden för ett nytt centralbad i Göteborg kan minska med en halv miljard. Det visar en detaljerade förstudie. Om badet placeras i huvudalternativet Gullbergsvass, på Ringön eller Heden påverkar bara kostnaden marginellt. Heden och Gullbergsvass får störst nyttor enligt den nyttoanalys som gjorts i förstudien.

Våren 2020 utredde byggnadsnämnden förutsättningarna för nytt centralbad med Gullbergsvass som huvudalternativ och idrotts- och föreningsnämnden tog fram investeringsunderlag. I september fick idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med Älvstranden Utveckling och byggnadsnämnden ta fram en mer detaljerad förstudie, fortfarande med Gullbergsvass som huvudalternativ, men även Heden och Ringön skulle undersökas.

Nu är underlaget klart och innehåller: förutsättningar och strategier för projektets genomförande, specificering av ekonomi och volymer, riskbedömning och nyttoanalys.

Marginella skillnader utifrån lokalisering

Förstudien från våren 2020 redovisade en totalkostnad för badet på cirka 2,3 miljarder kronor. Beräkningarna som nu presenteras ligger på cirka 1,8 miljarder och skillnaden i kostnad mellan de tre platserna är marginell.

Att den beräknade kostnaden för badet nu är lägre beror till stor del på minskade grundläggningskostnader till följd av mer grundlig undersökning och bättre yteffektivisering av byggnaden.  

Jämfört samhällsnyttan för de tre platserna

Utredningen har också bedömt de nyttor som en ny badanläggning kan ge samhället och Göteborg. Bedömningen har gjorts utifrån läget i den framtida stadsmiljö som kan antas komma att omge ett nytt centralbad. Heden och Gullbergsvass får störst nyttor enligt denna nyttoanalys.

På tisdag den 23 mars presenteras den omfattande utredningen för idrotts- och föreningsnämnden. Därefter ska den behandlas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

I utredningsarbetet har medarbetare från idrotts- och föreningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling och trafikkontoret samt konsulter från Sweco deltagit.

Här hittar du hela utredningen och dess bilagor.

Läs mer om nytt centralbad på: stadsutveckling.goteborg.se/nyttcentralbad


För mer information om utredningsarbetet


Idrotts- och föreningsförvaltningen – ansvarig förvaltning
Uppdragsansvarig:
Lotta Lidén Lundgren, avdelningschef Utveckling & Ekonomistyrning, 
031-368 21 35   


Stadsbyggnadskontoret 

Kajsa Räntfors, projektledare 
031-368 15 22  
 
Fastighetskontoret 
Claes Premmert, projektledare 
031-368 12 83  
 
Älvstranden Utveckling, 
Niclas Malmeling, programledare
031-368 96 11


För att kunna beräkna pris har skisser för ett nytt centralbad tagits fram. Dessa visar hur ett nytt centralbad skulle kunna se ut och hur de olika bassängerna kan placeras. Det är inte bestämt att det är så här byggnaden kommer att se ut om beslut tas att ett centralbad ska byggas.